google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

 

1- Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır. 
B) Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla yazdığı şiirlerinin 
çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır. 
C) Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden 
manzum çeviriler yapmıştır. 
D) Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale, 
piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir. 
E) Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır. 


                                       (1990-ÖSYS) 

 
Tanzimat şiiri, Divan şiirinin en çok teknik özelliklerine bağlı kalmıştır. Bu dönemde hece ölçüsüne duyulan ilgi biraz artmış ama aruz eski egemenliğini sürdürmüştür. Divan mazmunları, biçimleri ve sanatlarından da büsbütün vazgeçilememiştir. Bunun içindir ki, biçim 
bakımından, Tanzimat şiirinde terimsel anlamıyla bir bütünlük yoktur. Bunun yanı sıra, şiirin konu alanı genişlemiş, Divan şiirinde olmayan yeni kavramlar şiire girmiştir. 

 2- Bu parçada Tanzimat şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

 
A) Söz sanatlarına yer verildiğine 
B) İçeriğin değiştiğine 
C) Hece ölçüsünün denendiğine 
D) Kalıplaşmış sözlerin kullanıldığına 
E) Halk dilinden yararlanmaya çalışıldığına 

                                         

                                                    (1991-ÖSYS) 
 

3- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir? 

 

A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan  Hürriyet gazetesinde yayımladığı “Şiir ve inşa” makalesinde anlatmıştır. 
B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir. 
C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme-i Manzume adlı, bir kitapta toplanmıştır. 
D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır. 

E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye alışmıştır. 


                                                                                                                                 (1993-ÖSYS) 
 

 

Onun tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıf 
olduğu gibi dil açısından da oynanmaya elverişli 
değildir. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım-nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir. 

 4- Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Abdülhak Hamit 
B) Muallim Naci 
C) Şinasi 
D) Ahmet Vefik Paşa 
E) Şemsettin Sami 


                                                      (1995-ÖSYS) 
 

 

 

Bu sanatçımızın da adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiiri gelir akla. Şiirlerinde değişik dönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, Şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir. Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır. 

 

5-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) Ziya Paşa 
B) Cenap Şahabettin 
C) Namık Kemal 
D) Recaizade M. Ekrem 
E) Tevfik Fikret 

                                        (1995-ÖSYS) 

 

Tanzimat Edebiyatının kurucularındandır. Şiir de 
yazmış olmakla birlikte asıl ününü gazetecilik 
alanındaki çalışmalarıyla sağladı. Çıkardığı Tasvir-i 
Efkâr gazetesinde halkın anlayacağı bir dille yazmanın gerekliliğini savundu. Düzyazıda noktalama işaretlerini kullanarak düşüncelerini kısa, yalın cümlelerle anlattı. Konuşma dilini başarıyla kullanarak Batı tekniğine uygun tiyatronun ilk örneğini de o verdi. 

 

6. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Namık Kemal 
B) Ziya Paşa 
C) Şinasi 
D) Şemsettin Sami 
E) Agâh Efendi

                                          (1998-ÖSYS) 

 

- --------, Türk edebiyatında -------- tarzda yazılmış -------- tiyatrodur. Yapıtın -------- (1859) ve 
------- (1860) yıllarda Türkiye’de Türkçe oyunlar 
oynanan tiyatro yoktu. 

 
7.Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? 

 

A) Zavallı Çocuk – özgün – bir – beğenildiği – yayıldığı 
B) Afife Anjelik – yeni – son – bilinmediği – tanınmadığı 
C) Şair Evlenmesi – batılı – ilk – yazıldığı – basıldığı 
D) Hasan Mellah – bilinen – gerçek – övüldüğü – yerildiği 
E) Aşk-ı Memnu – modern – klasik – okunduğu – sevildiği 

8- Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

 

A) Makale, fıkra, deneme gibi Batıdan alınmış yazı 
      türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla 
      edebiyatımıza girmiştir. 

B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebiyatı nazım şekilleri de kullanılmıştır. 
C) Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin romancılarındandır. 
D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. 
E) Bu dönemde çıkan resmi gazeteler Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr’dır. 


                                                                                                                                     (2006-ÖSYS)

Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi’nin (I)Felâtun Bey’le Rakım Efendi, Namık Kemal’in (II)İntibah, Samipaşazâde Sezâi’nin (III)Zehra, Recaizâde Mahmut Ekrem’in (IV)Araba Sevdası, Nabizâde Nazım’ın (V)Sergüzeşt isimli yapıtları sosyal içerikli romanlara örnek olarak gösterilebilir. 


9.Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur? 

 
A) I. ile II. 
B) I. ile IV. 
C) II. ile III. 
D) III. ile V. 
E) IV. ile V. 

                                                                                                                                     (2007-ÖSYS) 
 


10- Şinasi’nin, edebiyatımızda gerçekleştirdikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

 
A) Halk için roman yazma hareketini başlatmıştır. 
B) Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir. 
C) La Fontaine’den çeviriler yapmıştır. 
D) İlk özel gazeteyi çıkarmıştır. 
E) İlk tiyatro yapıtını yazmıştır. 

                                                                                                                                 (2007-ÖSYS) 


 

 

11- Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya çalışmıştır. İlk kuşaktan sonra --------, ---------, --------, -------- oluşan ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana atarak daha çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini ele almıştır. 


Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

 

A) Tevfik Fikret – Cenap Şehabettin – Ali Ekrem – Süleyman Nazif’ten 
B) Halit Ziya – Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit – Ahmet Şuayıb’dan 
C) Rıza Tevfik – Mehmet Emin – Mehmet Âkif – Muallim Naci’den 
D) Recaizâde Ekrem – Abdülhak Hâmit – Samipaşazâde Sezai – Nabizâde Nâzım’dan 
E) Yahya Kemal – Halide Edip – Yakup Kadri – Refik Halit’ten 

 

                                                 (2008-ÖSYS) 

bottom of page