google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

CÜMLE ANLAMI ÇIKMIŞ SORULAR-1

(Testin "dinledebiyat.com" adresini kaldırmamak kaydıyla pdf olarak  indirilipçoğaltılmasında sakınca yoktur. Ancak herhangi bir yayın organında yayımlanması yasaktır.)

 

1. Hem roman hem de öykü yazan Truman Capote da öyküye farklı bir rol biçenlerdendir. Capote özellikle kısa öykünün yazar için bir tür  parmak jimnastiği olarak değerlendirilmesine itiraz eder. 

Capote'nun kısa öyküyle ilgili olarak karşı çıktığı durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Roman ile eş değer tutulması 
B) Kolayca yazıldığının düşünülmesi 

C)Hacimsiz olarak kabul edilmesi 
D) Anlatımın yavan olarak görülmesi 
E) Okur kitlesinin farklı gösterilmesi 

 

                                                                (2014-YGS) 

 

 

 

2. 1769'da Nicholas Cugnot adında bir Fransız askeri tarafından karada yol alan ilk mekanik taşıt yapılıncaya kadar kara taşımacılığı; katır, at gibi hayvanlar tarafından çekilen arabalarla sağlanıyordu. 


Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Karada yol alan ilk mekanik taşıt askerî amaçlarla üretilmiştir. 
B) Mekanik taşıtlar, hayvan taşımacılığını sona erdirmiştir. 
C) Hayvan gücüyle çekilen kara araçları çok uzun süre kullanılmıştır. 
D) Mekanik taşıtlar, XVIII. yüzyılda yalnızca Fransa'da kullanılmıştır. 
E) Profesyonel taşımacılık faaliyetleri, XVIII. yüzyılda Fransa'da başlamıştır. 

                                                                               

 

                                                                (2014-YGS) 

 

 

 

3. Klasik eserleri okumaya en çok, kendi yazdıklarımı tekrar ettiğimi 
hissettiğim zamanlarda ihtiyaç duyarım. 


Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? 

A) Kimi eserlerin her dönemde okunurluğunu sürdürdüğü bilinir. 
B) Bir yazarın, okuduklarından etkilenmeden yazması mümkün değildir. 
C) Her eser, başka metinlerden alınan parçalarla renklenen bir tablodur. 
D) Yazar, benzer ürünler ortaya koymaktan kaçınmak istiyorsa yazdıklarını ara sıra gözden geçirmelidir. 
E) Çağını aşmış eserleri okuma, yaratıcılığı besleyen bir etkinliktir. 

 

                                                                 (2013-YGS) 

4. Bir gazeteci, söyleşi yaptığı kişinin rahatsız olabileceği bir soruyu, kendisiyle soru arasına mesafe koyarak üçüncü kişilerin ağzından sormalıdır. 
 

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek hazırlanmış bir 

sorudur? 

A) Çok önemli iki ödül almasına rağmen son romanınızın ço. 
satılmamasının nedeni ne olabilir. 
B) Bazı eleştirmenler son romanınızın bazı bölümlerinin bir Alman yazarın romanından alındığını iddia ediyor, bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 
C) Eserlerinizde soyut konuları ele alışınızın okuyucuyu yorduğunu düşünmüyor musunuz? 
D) Bazı yazarlarımızın dediği gibi "Keşke yayımlamasaydım!" diye 
düşündüğünüz yazılarınız oldu mu? 
E) Eserlerinizde aynı konuyu işleyip durmaktan kurtulamamanız. 
neye bağlıyorsunuz? 

 

                                                                (2013-YGS) 

5. Şiir, yalnızca acıları, yoksunlukları, mutsuzlukları dile getirmemelidir. 
..........................................? 

 

Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 

A) Gerçekte de sevinçle hüzün, ölümle yaşam yan yana karşımıza çıkmaz mı?
B) Türk halk müziğinde uzun havalardan sonra oyun havalarına geçilmez mi?
C) Okuyucunun şiirden alacağı hazzı sınırlamaya gerek var mı 
D) Günümüzde insan yaşamının trajik yönlerini yansıtan eserler de ilgi çekmiyor mu 
E) Şiir okuyucusunu karamsarlığa itmenin bir anlamı var mı 

 

                                                                (2013-YGS) 

6. (I) Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanan bir şairimiz.. (II) İkinci kitabıyla tekrar okuyucunun karşısında. (III) Açık ve yalın anlatımlı, kısa dizelerden oluşan şiirlere imza atmış. (IV) Sanatçının bu kitabındaki tüm şiirleri yine okuyucunun duyumsama ve düş kurma yetilerini harekete geçiriyor. (V) Şair,  şiirleriyle okuyucuyu kimi zaman yoğun karanlıkların içine, kimi zaman da aydınlık gündüzlere götürüyor. 
 

Bir şairden ve şiirlerinden söz edilen bu parçadaki numaralanmış 
cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, okurların beğenisini kazandığı üzerinde duruluyor. 
B) II. cümlede, kimi ürünlerini bir araya topladığı belirtiliyor. 
C) III. cümlede, şiirlerinin dil ve biçim özellikleri dile getiriliyor. 
D) IV. cümlede, işlev yönünden önceki şiirleriyle benzerliği olduğu  sezdiriliyor. 
E) V. cümlede, şiirlerde birbirine karşıt durumların işlendiğinden söz ediliyor. 

 

                                                               (2013-YGS) 


7. (I) ABD'Iİ bilgisayar uzmanı Scott Fahlman tarafından bulunan ve İnternet'in vazgeçilmezlerinden olan gülen surat (smiley) tam 30 yaşında. (II) Fahlman, duyguların yazı dilinde ifade edilmesini kolaylaştırmak için iki nokta ve parantez işaretlerini kullanarak bir ifade oluşturdu. (III) Bu "gülen suraf'ı ilk olarak üniversitenin e-posta listesine yolladığı bir notta kullandı. (IV) Fahlman, öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına şöyle yazdı: "Şaka yaptığınızı belirtmek için şunu kullanmayı öneriyorum: :-)" (V) Kısa zamanda kabul gören bu mutluluk 
ifadesini bugün İnternette yazışırken sıklıkla kullanıyoruz. (VI) Mutluluğumuzu artık bununla ifade ediyoruz. 

 

Gülen suratın (smiley) anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, kaç yıl önce ortaya çıktığı açıklanmıştır. 
B) II. cümlede, yeniliğin hangi amaçla ortaya konduğu belirtilmiştir. 
C) IV cümlede, önerisini kimlerle paylaştığı dile getirilmiştir. 
D) V. cümlede, bir saptama yapılmıştır. 
E) VI. cümlede, işleviyle ilgili bir değişiklikten söz edilmiştir. 

 

                                                            (2013-YGS) 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde klasiklerle ilgili farklı bir düşünce dile getirilmiştir? 


A) Söyledikleri, hiçbir dönemde tüketilmez. 
B) Okurların dünyasında özgün ve değişmeyen bir yeri vardır. 
C) İnsan, yaşamının her döneminde onlarda kendini bulur. 
D) Anlaşılıp kavranabilmesi özel bir çaba, özel bir okurluk donanımı gerektirir. 
E) Onları okumaktan alınan haz hiçbir zaman azalmaz. 

 

                                                             (2012-YGS) 

9. Yazar; karşıtlıkların üst üste yığıldığı, ucu açık, kesin bir yargıya götürmeyen, tam bitmeyen metinleriyle, okuru düşüncelerin eşiğinde bırakıyor. 


Bu sözlere göre yazarın, okura yönelik olarak gerçekleştirmek 
istedikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Okuduklarını tamamlatıp onu bütünselliğe kavuşturtma 
B) Düş gücünü geliştirme 
C) Çok boyutlu düşündürme 
D) Yorumlamaya yönlendirme 
E) Söylenenlerin kanıtlanmasını isteme 

 

                                                            (2012-YGS) 

 

 

 

 

10. (I) Mario Giordano'nun Deney adlı romanı ilk kez dilimize çevrilmesine karşın sinemaseverler bu isme yabancı değil. (II) Deney önce Das Experiment, ardından a The Experiment adlarıyla iki kez sinemaya uyarlanmıştı. (Ill) Bu uyarlamalar, romanı kadar başarılı değilse de ilki Alman, ikincisi Amerikan yapımı olan her iki film de seyircilerin ilgisini çekmişti. (IV) Doğrusunu söylemek gerekirse hikâyesi o kadar etkileyici ve sinemaya uyarlamaya o kadar elverişli ki bu filmlerin ilgi çekmemesi için yönetmenlerin özel bir beceriksizlik göstermeleri gerekliydi. (V) Çünkü Deney otorite ve güç arasındaki ilişkiyi, iktidarın doğasını ve büyüsünü, hapishanenin işlevini, sonuç olarak da insanın karanlık yanlarını sorgulayan bir roman. 
 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem 
de olumsuz bir eleştiri söz konusudur? 

A)I.              B)II.                C)III.              D) IV.              E)V. 
 

                                                             

                                                            (2012-YGS) 

 

 

 

11. (I) Tanpınar'ın yarım kalmış son romanı Ay'daki Kadın bir rüyadan uyanışla başlar ve içinde "rüya" sözcüğünün geçtiği bir cümleyle yarıda kalır. (II) Kitapta en çok yinelenen sözcüktür rüya; roman da adını, edebiyatımızda benzeri az bulunur bir mizahla kurulmuş eşsiz bir rüyadan alır. (III) Tanpınar'ın roman ve şiirlerini yakından tanıyanlar için Ay'daki Kadın'ın baştan aşağı bir rüya dili ve atmosferiyle kurulduğunu söylemek de şaşırtıcı olmayacaktır. (IV) Ay'daki Kadın, 
daha ilk sayfasından anlaşılacağı gibi okuyucuyu Tanpınar'ın o bilinen dünyasının nazlarına hemen götüren bir roman. (V) Öte yandan, tamamlanmamış kitabın dünyası, çok belirgin düzeltmeleriyle Tanpınar'ın kimi romancı sırlarını ve kararsızlıklarını açığa vuran bir dünya. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel 
düşünceye ver verilmemiştir? 

A)I.       B) II.      C) III.        D) IV.         E)V. 
 

                                           

                                                            (2012-YGS) 

 

 

12. (I) Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 1940'ta yayımladığı, ikinci şiir kitabı olan Çocuk ve Allah okurla yeniden buluşuyor. (II) Türk şiirinin dil ve yapı bütünlüğü bakımından en sağlam yapıtlarından biri. (III) Bin yıllık Türk şiiirinin yüzyılımızdaki son halkası olarak varlığını koruyor. (IV) Şair; kitapta, insanın evrendeki yerini, doğanın görkemi karşısındaki sarsılış ve duyuşlarını dile getiriyor. (V) Bunları çocuklara özgü bir düş gücüyle yansıtıyor. 


Bir şair ve yapıtından söz edilen bu parçadaki numaralanmış 
cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, anlatılan kitabın daha önce de basıldığından söz edilmiştir. 
B) II. cümlede, şiirlerin benzerlerinden ayrılan yönlerine değinilmiştir. 
C) III. cümlede, şiirleri güzel ve etkileyici kılan etkenler üzerinde durulmuştur. 
D) IV. cümlede, işlenen temalara değinilmiştir. 
E) V. cümlede, şiirlerin nasıl bir bakış açısıyla oluşturulduğu belirtilmiştir. 

 

                                                                             

                                                                 (2012-YGS) 

bottom of page