google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur?

A) Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş

Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş (Mürsel mecaz)

B) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü (Tezat)

C) Sardı katil gece dünyayı siyah bir kefene Bir emel yıldızı göz kırpıyor ancak aradan (Teşhis)

D) Öyle bir boşandın ki çöle benzer ömrüme Bir Nuh tufanı oldu, sel değil, sağanak değil (Telmih)

E) Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle Ve hayran bakıyorum bu rüya gibi şekle (İstifham)

 

 

 

 

2. (I) Onun şiirlerinde, masal, şiir, deyiş gibi halk edebiyatı ürünlerinin etkisi görülür. (II) Halk diline yaklaşmaya da özen gösteren bu sanatçının dizeleri toprak kokan yağmur damlaları gibidir. (III) Satırların arasından dökülür okuyucunun duygu dünyasına. (IV) Davetkârdır, sizi kendi dünyasına yavaşça çekip alır. (V) O sesi ne zaman duydunuz, eşiği ne zaman geçtiniz, anlayamazsınız bile. (VI) Bu anlamda, resimleri de şiirleriyle büyük benzerlik gösterir sanatçının.

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde sanatlıca bir söyleyiş yoktur?

 

A) I. ve IV.

B) I. ve VI.

C) II. ve V.

D) III. ve IV.

E) V. ve VI.

 

 

3. Paylaşırsa dost paylaşırmış İnsanın derdini, sevincini Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör Hangi kapıyı çalsam kimseler yok Hangi omza dokunsam yabancı çıkar

 

Aşağıdakilerden hangisi içerdiği duygu yönünden yukarıdaki şiire anlamca en yakındır?

 

A) Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

B) Hep seninçündür benim dünyâ cefâsın çektiğim

Yoksa ömrüm varı sensiz neyleyim dünyâyı ben

C) Gülmek ol gonceye münâsibdir

Ağlamak bu dil-i hazîne gerek

D) Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok

Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahârın

E) Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz

Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz

 

4. Olmuyor neyleyim Olmuyor velinimetim efendim Olmuyor yirminci asırda Tarz-ı kadîm üzre gazeller söylemek

 

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eski edebî anlayışa karşı çıkan bir anlayış dile getirilmiştir.

B) Yabancı kökenli sözcükler kullanılmıştır.

C) Yinelemeye başvurulmuştur.

D) Farklı duygular uyandırma amacı güdülmüştür.

E) Devrik cümlelerin etkileyiciliğinden yararlanılmıştır.

 

5. Ne halk türküleri ne de halk oyunları, ilk biçimlerini koruyabilir. Bunlar yayılma sürecinde birçok kez değişmiş, kimi zaman bu değişmelerle zenginleşmiş, kimi zaman da bayağılaşmıştır. Bu değişiklikleri yapanların da kim olduğu bilinmez.

 

Bu sözler aşağıdaki kavramlardan hangisini akla getirmektedir?

A) Yöresellik

B) İçtenlik

C) Anonimlik

D) Abartılılık

E) Yalınlık

 

6. I. Yüceltilmiş sözlerle yazılan, kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle duygusal arınmayı sağlayacak acıma ve korku duygularına yönelen oyun türü. II. İnsanların ve olayların ilginç yanlarını, güldürmek ve düşündürmek amacıyla sahneye yansıtan tiyatro türü. III. Ortaoyununda olduğu gibi, önceden yazılmış bir metne dayanmadan, sahnede akla gelen sözlerle oynanan halk tiyatrosu türü. IV. Romalılar tarafından ortaya atılan, Türk edebiyatına Tanzimat Döneminde giren, yalnız işaretlerle oynanan sözsüz tiyatro oyunu.

 

7. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Monolog

B) Pandomim

C) Tuluat

D) Komedi

E) Tragedya

 

 

7. I. Makale açıklayıcı nitelik II. Otobiyografi 3. kişili anlatım III. Köşe yazısı güncel sorunlar IV. Hitabet seslenme sözleri V. Masal tekerlemeler

 

Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?

 

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

 

8. Bende Mecnûn’dan füzun âşıklık isti’dadı var Âşık-ı sâdık benim Mecnûn’un ancak adı var Kıl tefâhur kim senin hem var benim tek âşıkın Leyli’nin Mecnûn’u Şîrîn’in eger Ferhâd’ı var

 

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?

 

A) Muhammes

B) Şarkı

C) Rubai

D) Gazel

E) Mesnevî

 

 

 

9. Siyah ebrûların duruben çatma Gamzen oklarını âşıka atma Sana gönül verdim beni ağlatma Benim gözüm nuru gönlüm sürûru I. 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. II. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır. III. Konusu aşktır. IV. Nazım türü ağıttır. V. Zengin uyak kullanılmıştır.

 

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

 

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) II. ve V.

D) III. ve IV.

E) IV. ve V.

 

 

10. Güneş çekildi demin Gidene bak gidene Doğdu bir cenk akşamı Güller sarmış dikene Bu bütün günlerimin Mevlâ sabırlar versin İçime denk akşamı Gizli sevdâ çekene I. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır. III. Nazım birimleri aynıdır. IV. Doğaya özgü ögelerden yararlanılmıştır. V. Bir dilek belirtilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) II. ve V.

D) III. ve IV.

E) IV. ve V.

 

11. Aşağıdakilerin hangisi Karagöz oyununun özelliklerinden biri değildir?

 

A) Ciddi ve ağırbaşlı bir hava taşıma

B) Müzikten yararlanma

C) Usta-çırak geleneği içinde sürdürülme

D) Tiplerin aynı kişi tarafından seslendirilmesi

E) Değişik ağız ve ses taklitlerine dayanma

12. Türk edebiyatının gelişimi içinde divan edebiyatı varlığını 13- 19. yüzyıllar arasında sürdürdü. Bu edebiyatın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir: (I)Sanatta kurallara bağlı olmak, (II)öncelikle konuşma dilinden yararlanmak, (III)yüksek tabakaya seslenmek, (IV)belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak, (V)Arapça ve Farsçanın dil kurallarını benimsemek.

 

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi divan edebiyatının bir özelliği değildir?

 

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

 

13. Ahlakla ilgili öğütler veren, türlü hayat görüşlerini yansıtan, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere hikemî gazel denir. Bu tarzdaki gazelleriyle —- ün salmıştır.

 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

A) Bâkî

B) Fuzûlî

C) Nedîm

D) Nef’î

E) Nâbî

 

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemine özgü bir kavram yoktur?

 

A) Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ü ben Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen

B) Olmuş insâna taasub bir onulmaz illet Hüsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet

C) Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten

D) Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz

E) Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esâretten

 

15. (I) Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitli konular işlenir. (II) İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlu nitelikler taşır. (III) Örneğin Namık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlı yapıtlarında vatan konusu işlenmiştir. (IV) Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Teodor Kasap gibi sanatçılar da tiyatro alanında yapıtlar ortaya koymuşlardır. (V) Bu alanda ürün verenler klasisizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmıştır.

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

16. Servet-i Fünûn Edebiyatını oluşturan şairler arasında —-, —-; öykücü ve romancılar arasında —-, —- adlarını sayabiliriz.

 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Ziya Paşa’nın – Namık Kemal’in – Recaizade Mahmut Ekrem’in – Ahmet Mithat Efendi’nin

B) Tevfik Fikret’in – Cenap Şahabettin’in – Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mehmet Rauf’un

C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın – Muallim Naci’nin – Şemsettin Sâmi’nin – Nabizade Nâzım’ın

D) Mehmet Emin Yurdakul’un – Mehmet Âkif Ersoy’un – Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın – Ahmet Râsim’in

E) Ahmet Hâşim’in – Yahya Kemal Beyatlı’nın – Halide Edip Adıvar’ın – Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun

 

 

17. Servet-i Fünûn şiiri ile Fecr-i Âtî şiirinin başlıca özellikleri arasında ilk olarak, kullanılan malzemedeki birlik dikkati çeker. (I)Fecr-i Âtî şiirinin başlıca temaları, Servet-i Fünûn şiirinde olduğu gibi, aşk ve doğadır. (II)Aşk kadar doğa betimlemeleri de tümüyle özneldir. (III)Dilde Servet-i Fünûncuların tuttuğu yol benimsenerek şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler alınmış, konuşma dilinden uzaklaşılmıştır. (IV)Vezin, yine aruzdur. (V)Ancak Fecr-i Âtîciler de Servet-i Fünûncular gibi sembolik şiirden uzak durmuştur.

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

18. Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur.

B) Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır.

C) Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir.

D) Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur.

E) Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir. 

 

19. —-, Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı makalesinin — - Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır.

 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 

A) Namık Kemal’in – Millî Edebiyat

B) Şinasi’nin – Tanzimat

C) Recaizade Mahmut Ekrem’in – Servet-i Fünûn

D) Tevfik Fikret’in – Fecr-i Âtî

E) Yahya Kemal Beyatlı’nın – Cumhuriyet

 

 

20. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Mahur Beste

B) Sürgün

C) Ölmez Otu

D) Makber

E) Aylak Adam

21. Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Millî Edebiyat Dönemi roman ve öyküsünün anlatımı, büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri olan —- gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Refik Halit Karay

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Memduh Şevket Esendal

E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

22. —-, bir şiiri dışında hece ölçüsünü kullanmamıştır. Birer gereç gözüyle baktığı “aruz”la “uyak”ı, yazdığı her şiirde özenle kullanmıştır. Ayrıca aruz kusuru yapmamak için çaba harcamıştır. Onun için ileri sürülen, “—- gibi aruzu Türkçe sözcüklere uygulamak için şiiri düz yazıya indirgemeyen bir şairdir.” görüşü tüm eleştirmenlerce onaylanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı – Mehmet Âkif Ersoy

B) Halit Fahri Ozansoy – Orhan Seyfi Orhon

C) Ziya Gökalp – Mehmet Emin Yurdakul

D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Cahit Sıtkı Tarancı

E) Faruk Nafiz Çamlıbel – Arif Nihat Asya 4

 

23. Özellikle, yarattığı karakterlerle ünlenen, daha çok kadınlar arasından seçtiği kişileri bütün psikolojik incelikleriyle ustaca canlandıran yazarımız —-.

 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur

B) Halide Edip Adıvar’dır

C) Refik Halit Karay’dır

D) Ömer Seyfettin’dir

E) Reşat Nuri Güntekin’dir

2010 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

2010 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

Not: Aşağıda ilgili senenin lys sınavının edebiyat soruları verilmiştir. Pdf formatında ise lys Türkçe -Edebiyatın tamamı verilmiştir.

24. Önce Fecr-i Âtî’ye girip onun sanat anlayışına uygun şiirler yazmış olan —-, 1911’den sonra, şiirlerini “Yeni Lisan” anlayışıyla yazmaya başladı. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte “Yeni Lisan”ı açıklamaya çalıştı. Kısa bir süre içinde heceyle yazmaya başladı. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol adlı kitapta topladıktan sonra, şiiri de bırakarak edebî incelemelerle uğraştı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Ali Canip Yöntem

D) Orhan Seyfi Orhon

E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

 

25. Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Türk romanının değişmez ana konularından biri olan yanlış Batılılaşmanın toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bunlardan biri olan —- adlı yapıtında, farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu ve Batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın iletisi, roman kahramanlarından Neriman’ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bir Tereddüdün Romanı

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Mahşer

D) Fatih-Harbiye

E) Yalnızız 

 

 

26. Servet-i Fünûn Döneminde yaşadığı hâlde bu topluluğun dışında kalan, yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri de —-. Onun ayna tuttuğu yaşam kesiti, Servet-i Fünûnculardan ayrıdır. Servet-i Fünûncular varsıl, aydın kesimin köşk ve konak yaşamının görüntüleriyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Onun anlattığı yaşamsa İstanbul’un yoksullarının ya da orta sınıfının yaşamıdır. Kimi romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerine de rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve Metres’te, boğaziçi yalılarındaki; İffet, Şıpsevdi ve Tesadüf’te, Aksaray’daki yaşamı anlatır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır

B) Ahmet Râsim’dir

C) Reşat Nuri Güntekin’dir

D) Hüseyin Cahit Yalçın’dır

E) Halit Ziya Uşaklıgil’dir.

27. I. Sergüzeşt II. Araba Sevdası III. Felâtun Beyle Râkım Efendi IV. Mâî ve Siyah V. Mürebbiye

 

Yukarıdaki yapıtlardan hangilerinde Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuçlar işlenmiştir?

 

A) I. ve II.

B) I. ve IV.

C) II. ve III.

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

 

 

28. Türk edebiyatının en iyi romanlarından olan —-, 1949’da kitap olarak basılır. —- İstanbul’a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Baba Evi – Orhan Kemal

B) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Küçük Ağa – Tarık Buğra

D) Bir Düğün Gecesi – Adalet Ağaoğlu

E) Yorgun Savaşçı – Kemal Tahir

 

 

29. Çağdaş Türk şiirinin bütün dönemlerini, bütün akımlarını kapsayan ortak özelliklerin başında dil gelir. Bu şiirlerin dili yapay bir dil değil, konuşulan Türkçedir. Arada, konuşulan Türkçeden zorlama bir öz Türkçeye ya da divan edebiyatının inceliklerine kapılarak Osmanlıcaya yönelenler olmuştur. Ama bunlar sayılı örneklerdi. Genellikle, her gün yeni bir inceliği keşfedilen konuşma dilimiz işlenmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisinin dil tutumu bütün yönleriyle, bu parçada anlatılanlarla uyuşmaz?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Mehmet Emin Yurdakul

E) Ahmet Hâşim

 

 

30. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) Epik şiirin ustası olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı ile ilgili destansı, lirik şiirleriyle tanınır.

B) Metafizik konularla ilgilenen Necip Fazıl Kısakürek, uzun yıllar Büyük Doğu adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet, Batılılaşma ve politika konularında yazılar yazmıştır.

C) Ahmet Muhip Dıranas, öykülerinde şiirsel bir söyleyişe, insanlar arasındaki sıcak ilişkilere yer vermiştir.

D) Arif Nihat Asya, yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazmış; şiirleriyle millî duyguları harekete geçirmiştir. E) Orhan Veli Kanık, şairane söyleyişlerden, basmakalıp söz ve benzetmelerden kaçınmış; gündelik yaşamı, günlük konuşma diliyle, esprili bir biçimde anlatmıştır.

 

 

31. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Bilge Karasu, Yeni Yalan Zamanlar’da büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır.

B) Romanlarında bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol bulan Adalet Ağaoğlu’nun ilk romanı, Ölmeye Yatmak’tır.

C) Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı, ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anlatım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır.

D) Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanı, aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şekillenir.

E) Toplumcu gerçekçi tutumla bireyin iç dünyasına kapanışını birlikte anlatan Haldun Taner, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var adlı kitapları ile ödül almıştır.

 

 

 

 

32. Göğsü bağrı açıktı. Elinde orak vardı. Ekin biçiyordu. Yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Sırtında kaput bezinden bir iç gömleği vardı. Dışlığı yoktu. İç gömleği kirden meşine dönmüştü. Elindeki orak küçüktü, koç boynuzu kadar bir şeydi. Bu yılın buğdayı geçen yılın buğdayından uzun gibi geliyordu gözüne. Dizine çıkmıyordu ama kıraçta ne buğdaylar olmuştu bundan boysuz. “Biz bu cenabet topraklarda çok buğdaylar gördük bacaksız, çok arpalar biçtik cüce.” dedi içinden. Adam usta orakçıydı. Ama ustalık para etmiyordu kıracın ortasında. Bunalıyor, ikide bir dikiliyor, elini kalçasına koyup küçük, kaplumbağa gözlerini kısarak aşağılara, yola bakıyordu. Gelip geçen “otopos”ları izliyordu. Ama çok dikelemiyordu, karısı mız mız ediyor, oğlu kararıyordu. Gözünün kuyruğuyla baksa anlardı. Yüzde yüz kızıyorlardı.

Bu parçadan edebiyatımızdaki toplumcu gerçekçi hikâye ve roman anlayışıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Köye ve köylüye yönelme anlayışı benimsenmiştir.

B) Kişiler iç ve dış dünyasıyla birlikte ele alınmıştır.

C) Sorunların yansıtılması amaçlanmıştır.

D) Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur.

E) Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür.

 

 

 

33. Dünya edebiyatında, Rus yazarı Çehov’un öncüsü olduğu, anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel anlamda serimi, düğümü, çözümü olmayan bir öykü türüdür durum öyküsü.

 

Aşağıdaki yazarlardan hangisi özellikle bu öykü türünde ürün vermemiştir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Vüsat O. Bener

D) Ömer Seyfettin

E) Oktay Akbal

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.

B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.

C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.

D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.

E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

 

 

35. Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği.

 

Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir?

 

A) Natüralizm

B) İzlenimcilik

C) Klasisizm

D) Gerçeküstücülük

E) Sembolizm

1-E 2-B 3-A 4-D 5-C 6-A 7-B 8-D 9-E 0-C 11-A 12-B 13-E 14-D 15-C 16-B 17-E 18-C 19-A 20-D 21-E 22-A 23-B 24-C 25-D 26-A 27-C 28-B 29-E 30-C 31-A 32-E 33-D 34-A

35-B

bottom of page