google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

2012Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

2012 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

Not: Aşağıda ilgli senenin lys sınavının edebiyat soruları verilmiştir. Pdf formatında ise lys Türkçe -Edebiyatın tamamı verilmiştir.

1. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

 

A) İç konuşmadaki düzenli mantık silsilesinden çıkılarak kahramanın düşüncelerinin art arda düzensiz bir biçimde verildiği teknik. (Bilinç Akışı)

B) Yazarların; olayları açıklamak, kahramanın kimliğine açıklık getirmek veya bir problemi çözmek için, anlattıklarının şimdiki zamanından ayrılarak geçmişe gitmesi. (Geriye Dönüş)

C) Bir yazarın, başka bir yazarın metninden aldığı parçaları kendi metninin içinde eriterek yeniden yazması (Metinler Arasılık)

D) Gerçekliğin farklı alanlarından alınan çeşitli parçaların, doğrudan doğruya, "biçimci" görüşlere uygun olarak birleştirilmesi. (Kurgu)

E) Yazarın, kahramanların akıllarından geçeni, içlerinden geçirdiklerini, onların kendi kendileriyle konuşması biçiminde yansıtması. (Diyalog)

 

 

2. Kendi hüsnünden utanmış da kızarmış yanağı

    Yüzün örtüp kapamış saçları baştan aşağı

Bu dizelerde yer verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hüsnütalil               B) Tezat           C) Tevriye    

 

               D) Cinas      E) Mecazımürsel

 

26. I. Demir  II. Altın Yay  III. Işık  IV. Ağaç

 

Yukarıdaki mitolojik öğelerden Türk destanlarında yer alanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 

A) I ve II         B) I ve IV               C) II ve III

 

D) I, II ve IV                          E) I, II, III ve IV

 

27. Aşağıdaki dizelerden hangisinin ötekilerden farklı bir gelenek içinde yazıldığı düşünülebilir?

 

A) Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar

Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar

B) Ellerin var beyaz güller gibi küçücük

Mutlak kalbin tomurcuklardan pembe

C) Şimdi çocukluğun çatısı kalktı ya üstümüzden

Yağmurun da eski tadı yok bu yüzden

D) O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

E) Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni

Saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın

 

28. Her şey yerli yerinde, masa, sürahi, bardak

      Serpilen aydınlıkta dalların arasından

      Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

      Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Sarma uyak kullanılmıştır.

B) Somutlamaya başvurulmuştur.

C) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

E) Redif vardır.

 

 

 

29. Şiir yüreğin sesidir, nesnelliği değil öznelliği yansıtır. Anlatım büsbütün kapalı değil ama örtülüdür. İletilmek istenenler açıkça anlatılmaz, ustaca sezdirilir. Şiir dili de buna göre biçimlenir, önemli olan sözcüklerin tınısı ve sessel değeridir. En anlamsız sözcük bile, ezgi gücü varsa şiirde yerini alır. Dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmaya gerek yoktur.

Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermez?

 

A) İmgeye          B) Düşünceye             C) Ritme   

 

                   D) Duyguya  E) İzlenime

 

 

 

 

30. Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim, sözcüğün sınırlarını genişleten bir şiir. Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni şairler şiirin araçlarını yalnızca kullanmıyorlar. Aynı zamanda o araçlarla özellikle de sözcüklerle oynuyorlar.

Aşağıdakilerden hangisinin, böyle diyen bir şaire ait olduğu söylenemez?

 

A) Bilinir ne usta olduğum içlenmek zanaatında

    Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını

B) Gülün tam ortasında ağlıyorum

     Her akşam sokak ortasında öldükçe

C) Bir beyaz gemiydi ayıran onları

Kadın güvertedeydi adam rıhtımda

D) Şu senin bulutsu sesin var ya

     Uçtan uca ters yüz ediyor geceyi

E) Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz

    Gökyüzünün o meşhur maviliğinde

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi, Kutadgu Bilig'de yer alan kişi ve onun temsil ettiği kavramlar arasında değildir?

 

A) Alp Er Tunga – Doğruluk

B) Ay Toldı – Saadet

C) Kün Togdı – Kanun

D) Ögdülmiş – Akıl

E) Odgurmış – Akıbet

 

 

32. Gazele, aşağıdaki türlerin hangisinin gelişiminde etkili olmamıştır?

 

A) Makale             B) Deneme                C) Fıkra             

                       D) Röportaj   E) Günlük

 

 

 

 

 

33. I. Orta oyunu   II. Meddah  III. Trajedi  IV. Destan V. Komedi

 

Yukarıdakilerden hangileri geleneksel Türk anlatıları arasında yer alan türlerden değildir?

 

A) I. ve II.         B) I. ve III.                  C) II. ve III.   

 

                     D) III. ve V.    E) IV. ve V.

 

 

 

 

 

34. Karagöz oyunuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bolümü vardır.

B) Tuzsuz Deli Bekir, zengin, mirasyedi, çıtkırıldım bir tiptir ve İstanbul ağzıyla konuşur.

C) Kastamonulu, Rumelili, Bolulu gibi İstanbul'a iş aramaya gelmiş veya meslek edinmiş, yerleşmiş taşralı Türk tipleri vardır.

D) Yardak, Karagözcünün isteği doğrultusunda, perde gazelleri, şarkılar, türküler okur, tef çalar.

E) Çelebi, Frenk ve Zenne önemli tipler arasında yer alır.

 

 

 

 

 

35. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 

A) Sürgün avlarına sığır, kurban törenlerine şölen, yas törenlerine yuğ denirdi.

B) İlk ürünleri arasında koşuk ve sagu ile atasözü özelliği taşıyan savlar yer alıyordu.

C) Şiirler hece ölçüsüyle yazılır, nazım birimi beyittir, uyak düzeni bakımından ise halk edebiyatındaki koşmaya benzer.

D) Koşuklarda doğa güzellikleri, günlük yaşam, av eğlenceleri anlatılır, ölen bir kişinin arkasından söylenen yas şiirlerine ise sagu denirdi.

E) Ozanlar şiirlerinde, içinde yaşadıkları toplumun çeşitli gerçeklerini, inançlarını, görüşlerini değişik biçimlerde dile getirirlerdi.

 

 

 

 

36. Divan edebiyatı sanatçıları ve yaşadığı yüzyıllarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Sultan Veled – 13. yüzyıl

B) Âşık Paşa – 14. yüzyıl

C) Şeyhi – 15. yüzyıl

D) Fuzuli – 16. yüzyıl

E) Nedim – 17. yüzyıl

 

37. Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yermeye, toplumun aksayan yönlerini göstermeye yönelik şiirler yazan Nef’i, aşağıdaki şiir türlerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 

A) Didaktik                  B) Satirik          C) Pastoral      

 

                D) Epik    E) Lirik

 

 

 

38. Nesir sözcüğü, 'yaymak, saçmak, dağılmak' demektir. Bugün "düzyazı" terimiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Nesir yazarlarına eskiden “nâsir” denirdi.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nâsircilerinden değildir?

 

A) Lâtifi              B) Sinan Paşa             C) Gülşehri  

 

                  D) Nergisi  E) Naima

 

 

 

39. Konusu bir paşanın oğlu ile bir cariyenin aşk macerası olan —-, o zamanlar artık kapanmak üzere olan bir devrin cariyeli, köleli büyük konak hayatının Türk romanındaki en başarılı örneğidir. Sırf cariye olduğu için konak sahibinin oğlu ile evlenemeyen Dilber'in hayatı anlatılır bu romanda.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir?

 

A) Sergüzeşt             B) Zehra             C) İclal               

 

          D) Bir Hatıra      E) Zavallı Kız

 

 

 

 

 

40. Bir eleştirmenin, Abdülhak Hamit Tarhan'ın edebiyatımızdaki yerini ve kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Türk şiirini Batılılaştırma konusunda kurallar öne sürmekten çok, bunları yazdığı şiirlerle örneklendirme yolunu seçmiştir.

B) Tamamıyla klasik bir edebiyat kültürü ile yetişmiş; Tahran’dan döndükten sonra Şinasi, Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem'i okumaya başlamış ve ilk yapıtlarını tiyatro türünde yazmıştır.

C) Batı şiirine özgü doğa betimlemelerinin bizde ilk örneklerine onun Sahra adlı yapıtında rastlanır.

D) Hayal gücünün enginliği, duygularının zenginliği yününden o, Tanzimat sonrası edebiyatımızın lirik şairleri arasında yer alır.

E) Nağme-i Seher adlı kitapta topladığı ilk şiirlerinde divan şiirinden etkilendiği açıkça görülür.

 

 

41. Romantik duyarlıktaki insanların ızdıraptan ızdıraba sürükleneceklerine ve hayatta başarı kazanamayacaklarına inanan ve okuyucuyu da buna inandırmaya çalışan yazar, bunu, —- açık bir biçimde işler. Tamamen romantik bir yapıya sahip olan kahramanını, yalnız aşkın karşısında değil, çeşitli olaylar karşısında da dener; bunların hepsinden yenik, düş kırıklıklarına uğratarak çıkarır. Tıpkı Gustave Flaubert’in —- yaptığı gibi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 

A) Mai ve Siyah’ta – Madam Bovary’de

B) Kırık Hayatlar'da – Salambo'da

C) Bir Ölünün Defteri’nde – Duygusal Eğilim’de

D) Aşk-ı Memnu’da – Üç Hikâye'de

E) Nemide'de – Ermiş Antonius ve Şeytan’da

42. Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A) 1940’lı yıllardan itibaren Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak köye ve köy insanına yöneliş başlar.

B) Fecr-i atinin şiir alanındaki temsilcileri Tahsin Nahit, Mehmet Fuat, Faik Ali, Mehmet Behçet, Emin Bülent ve Ahmet Haşim'dir.

C) Servetifünun Dönemi’nde sanatçılar biçim ve üslup kaygılarını bir yana bırakıp halka yönelme ve halkın sorunlarını anlatmaya yönelik bir edebiyat anlayışını benimsediler.

D) Tanzimat Dönemi’nde sanatçıların yalın bir dile yönelmelerinin nedeni, sanatı, toplumu eğiten, bilgilendiren ve aydınlatan bir araç olarak görmeleridir.

E) Milli Mücadele Dönemi’ndeki Türk edebiyatı gerçekte Milli Edebiyat Dönemindeki yönelimlerin bir uzantısı sayılabilir.

 

 

 

43. 1923'ten 1940'a değin şiir ortamımız sürekli bir devinim içindedir. Bu süre içerisinde şiir yazanlar belirli topluluklar oluşturmuştur. Bu topluluklar arasında —- sayabiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 

A) Hececileri         

B) Halka Yönelenleri

C) Öz Şiircileri      

D) Garipçileri

E) Serbest Şiircileri

 

 

44. Pabuççular ve eskiciler, işlerinin üzerine abanmış, acele acele, takır takır çekiç sallarken “Aganta burina burinata!” diye kainata meydan okuyan nidamızı duyunca, işlerinin üzerinden doğruldular Birdenbire çekiç takırtısı sustu. Hatta halis muhlis bir kara adamı olan Aşçı Yaşar bile sesini kapıp koyverdi ve eskicilerle beraber 'Aganta!' diye narayı bastı. Neşenin seslerimize, seslerimizin neşeye verdiği sonsuz hürriyette, muhayyilem hız aldı.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir?

 

A) Uluç Ali Reis    

B) Deniz Gurbetçi fon

C) Mavi Sürgün    

D) Ötelerin Çocuğu

E) Deniz Küstü

 

 

45. Kimi eleştirmenlere göre gerçeğin, bir sanatçı tutumuyla değil, bir bilim insanı gibi algılanarak oluşturulduğu söylenen —-, gerçekte ilginç bir romandır. Roman, karşılaştığı birtakım doğaüstü olaylara kendisince çözüm bulamayan ve bu yüzden kuşku ve endişelere kapılan materyalist düşünceli septik Doktor Ferit’in, çevresindeki bazı kişilerin telkinleriyle, bu durumdan kurtularak huzura kavuşmasını konu alır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir?

 

A) Süngülerin Gölgesinde

B) Matmazel Noroliya'nın Koltuğu

C) Yalnızız

D) Bir Tereddüdün Romanı

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 

46. Reşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini —- adlı romanında göstermiştir. Bu romanda, Tanzimat'tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun —- adlı yapıtında da görebiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdaki yapıtlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 

A) Yaprak Dökümü – Kiralık Konak

B) Çalıkuşu – Hüküm Gecesi

C) Bir Kadın Düşmanı – Yaban

D) Dudaktan Kalbe – Ankara

E) Acımak – Panorama

 

 

 

 

47. Beş Hececiler arasında milli kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerine uyma bakımından —- en başarılı sanatçıdır. "Memleket Edebiyatı" adı verilen ve Anadolu insanının hayatını yansıtmayı amaçlayan hareketin, şiirdeki önemli temsilcilerindendir. Çoban Çeşmesi adlı şiir kitabında bu yönelimin örnekleri vardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Halit Fahri Ozansoy

E) Enis Behiç Koryürek

 

 

 

 

48. Cumhuriyet Dönemi romanı, Cumhuriyet öncesi anlatı temelleri üzerine kurulmuş bir romandır. —- gibi, aslında Cumhuriyet öncesinde yazmaya başlayıp bu dönemde de devam eden pek çok romancıyla karşılaşırız.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez?

 

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Aka Gündüz

D) Refik Halit Karay

E) Sabahattin Ali

 

 

 

 

49. Gerek anlatım biçimi gerek çizdiği tipler gerekse romana taşıdığı konular yönünden ele alındığında —- Aylak Adam adlı romanıyla, Tanpınar romanının, özellikle de Huzur ve —- romanlarının başlattığı, alışılagelmiş modern roman yazma anlayışının dışına çıkanların başında gelir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

 

A) Adalet Ağaoğlu – Mahur Beste

B) Tarık Buğra – Ölmeye Yatmak

C) Yusuf Atılgan – Saatleri Ayarlama Enstitüsü

D) Attila İlhan – Kılavuz

E) Bilge Karasu – Sırtlan Payı

 

50. Cimrilik, korkaklık, evlat sevgisi gibi bütün insanlarda ortak olan bir niteliği abartmak bir insanda toplama işidir tipleştirme. Söz gelimi Balzac’ın Goriot Baba'sı, Cervantes'in Don Kişot'u birer tiptir. Buna göre Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanındaki —-, Yaşar Kemal'in Ortadirek adlı romanındaki —- birer tiptir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

 

A) Cemil – Afife   

B) Hayri – Hakkı Celis

C) Yusuf – Fahim Bey

D) Selim – Meryemce

E) Adnan – Seniha

 

 

 

51. Cumhuriyet Dönemi’nin kimi romancıları, özellikle halkın sorunlarını yansıtma, bu sorunlar doğrultusunda okurları bilinçlendirme amacını gütmüşlerdir. Bunun için de insanları ezen koşulları, bu koşulları ortaya çıkaran etkenleri romanlarında ele alıp işlemişlerdir.

Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda belirtilen tutumla oluşturulmamıştır?

 

A) Kuyucaklı Yusuf   

B) Kaplumbağalar

C) Tütün Zamanı  

D) Rahmet Yolları Kesti

E) Sonuncu

 

 

 

 

 

52. Orhan Kemal'in Baba Evi adlı yapılıyla aşağıdaki yapıtların hangisi arasında konusal yönden kimi açılardan bir benzerlik kurulamaz?

 

A) Kurt Kanunu    

B) Kayıp Aranıyor

C) Kopuk Takımı  

D) Arkadaş Islıkları

E) Sokaktaki Adam

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

 

A) Duvarların Ötesi

B) Biz İnsanlar

C) Günün Adamı  

D) Bir Adam Yaratmak

E) Fadik Kız

 

 

 

 

 

54. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) Türk ve Batı şiirini çok iyi bilen Hilmi Yavuz'un şiirlerini topladığı kitaplar arasında Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Yolculuk Şiirleri, Akşam Şiirleri’ni sayabiliriz.

B) Resim, şiir, müzik gibi güzel sanatlara karşı özel bir ilgisi olan İsmet Özel’in şiirlerinin ana izleğini; yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi çağımız insanının en temel sorunları oluşturur.

C) Sezai Karakoç'un şiirlerinin sağlam bir metafizik zemini vardır; Leyla ile Mecnun, Mağara ve Işık yayımlanan şiir kitaplarından bazılarıdır.

D) Kemal Özer'in 1965'te yayımlanan Bir Gün Mutlaka adlı şiiri, onun toplumcu gerçekçi yönünü yansılan bir bildiri niteliği taşır.

E) Şiir kültürü bakımından donanımlı bir şair olan Enis Batur, yalnızca şiir yazmakta kalmamış, aynı zamanda şiir üzerine yazılar da yayımlamıştır.

 

 

55. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin yapıtlarında fantastik gerçekçiliğe ait ögeler ağır basmaktadır?

 

A) Oktay Akbal    

B) Rasim Özdenören

C) Nazlı Eray        

D) İnci Aral

E) Nezihe Meriç

 

 

 

56. Yalnızca olaya yaslanan; girişi, gelişmesi, sonucu olan, okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak az sonra no olacak sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür Maupassant tarzı öyküler. —- bu türde yazan en ünlü öykücülerimizden biridir.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?

 

A) Ömer Seyfettin

B) Selim ileri

C) Memduh Şevket Esendal

D) Bilge Karasu

E) Sait Faik Abasıyanık

 

2012 CEVAP ANAHTARI

 24-E 25-A 26-E 27-A 28-E 29-B 30-C 31-A 32-E 33-D 34-B 35-C 36-E 37-B 38-C 39-A 40-E 41-A 42-C 43-D 44-E 45-B 46-A 47-B 48-E 49-C 50-D 51-E 52-A 53-B 54-D 55-C 56-A

bottom of page