google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1985 EDEBİYAT

1. Ey saz benizli yolcu, sen, söyle bana,

    Kuş uçmaz, kervan geçmez sema yolunda;

    Gündüzün, gecenin hangi kovuğunda

    Dinlenmek için gidip yatacaksın?

 

Burada şairin “yolcu” diye seslendiği “ay”dır. Bunu, şiirdeki hangi sözlerden çıkarabiliriz?

A) sema yolunda

B) kuş uçmaz, kervan geçmez

C) saz benizli

D) gündüzün, gecenin hangi kovuğunda

E) dinlenmek için gidip yatacaksın

 

 

2. “Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan, omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgâr, ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hele böcekler, görülecek şey!”

 

Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) böcekler

B) sisler

C) rüzgâr

D) ağaçlar

E) dağlar

 

 

3. “Her gün yazıyorum. Her gün gazetede çıkıyor bunlar. Güncel sorunlar yanında edebiyat yazıları da yazıyorum. Bunları, hikâyelere benzer, hikâyecikler biçiminde oluşturuyorum. Yazılarımı bu türün bilinen, alışılmış tekniğiyle değil, kendi istediğim gibi yazdım ve okuyucu da bunu benimsedi. Bu da benim için sürekli edebiyat çalışması oluyor.”

Yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Makale

B) Deneme

C) Fıkra

D) Hikâye

E) Günlük

 

4. “Romancı eserinde bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçeği yaşatmak istediği için konuşma biçiminde bir çığır açmış, kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse o grubun diliyle konuşturmuştur.”

 

Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

 

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Natüralizm

E) Sembolizm

 

5. “Roman, edebiyatımıza yeni bir tür olarak Tanzimat döneminde girmiştir. Tanzimat’tan önce —- ve Halk edebiyatında hikâyelerin, hikâye ve roman tekniği ile bir ilgisi yoktur. Özellikle Divan edebiyatında düzyazı ile ya da manzum olarak yazılan hikâyeler belli konuların dışına çıkmaz. Halk hikâyelerinin birçoğu da —- karakteri gösterir.

Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Tekke – destan

B) İslamlık öncesi – şiir

C) Tekke – mesnevi

D) Divan – masal

E) Divan – mizah

 

 

 

6. “Fuzuli, Leyla ve Mecnun’u ile bütün edebiyatımız boyunca tek başına kalmış bir eserin sahibidir. Baki’nin Mersiye’si gibi, onun Mesnevi’si de uzun zamanı kapatan eserlerdendir. Çağdaşı Yahya Bey gibi, Atai gibi bu yola heves edenler az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çeviriye özenmişlerdir.”

 

Parçaya göre, Fuzuli’nin Mesnevi’si ile Baki’nin Mersiyesi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Uzun zaman, eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması

B) Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları

C) Bu eserlerle “mesnevi” ve “mersiye” devrinin kapanmış olması

D) Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları

E) İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmış olmaları

 

 

7. Edebiyatımızda Realizm’in öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir sözdizimi vardır. Batılı roman ve hikâye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında, ruh çözümlemelerine çok önem vermiştir.

 

Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Nabizade Nazım

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Halide Edip Adıvar

1985-1986 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1985-1986 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

1986 EDEBİYAT

Kalem böyle çalınmıştır yazıma
Yazım kışa uymaz, kışım yazıma.


1. Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


A) benzetme (teşbih)
B) cinas
C) kişileştirme (teşhis)
D) abartma (mübalağa)
E) istiare

 

 


Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.


2. Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?


A) Nazım biçimi
B) Kafiye düzeni
C) Ölçüsü
D) Konusu
E) Yazıldığı dönem

 

 

 


3. Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle Divan edebiyatı
ürünlerinin adlarıdır?


A) gazel-şarkı-murabba-mani-mesnevi
B) rubai-muhammes-destan-tuyuğ-masal
C) tuyuğ-kaside-murabba-türkü-gazel
D) müstezat-mersiye-gazel-naat-münacaat
E) şarkı-ağıt-rubai-müstezat-mani

 


4. Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ortak bir yönü değildir?


A) Geniş halk topluluklarına seslenmek
B) Tiyatro, roman, gezi, tarih, anı gibi değişik türlerde eserler vermek
C) Eserlerini, çağlarına göre, konuşma diliyle ve sade bir üslupla yazmak
D) “Toplum için sanat” görüşünü benimsemek
E) Romanlarında, olayın akışını kesen açıklamalara yer vermek


5. Ziya Paşa’ya karşı bir kırgınlığı vardı; biraz da bu kırgınlığın etkisiyle olacak Harabatın çıkışını iyi karşılamadı. Birinci cildi için Tahrib-i Harabat’ı, ikincisi için de Takip’i yazdı.


Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Şinasi
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Abdülhak Hamit
E) Namık Kemal

 

 


6. Duyularımız dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bunun için de bizim
anlattıklarımız, dış dünya değil, bu dünyanın hayalimizle
bezenmiş bizdeki izlenimleridir.


Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir?


A) Romantizm
B) Klasisizm
C) Realizm
D) Sürrealizm
E) Empresyonizm

 


7. O, bu yazarları fazla romantik ve bilimdışı bularak yeterince gerçekçi saymıyordu. Onların belli bir aşırılaştırma taşıyan tipik kişilerini fazla abartmalı buluyor, hayatın ve kişilerin bundan daha basit olduğunu öne sürerek, gerçekçiliğin ölçütü olarak aleladeliği, ortalama insanı ele alıyordu. Her şey aynen günlük yaşayıştaki gibi verilmeli, görülen ne ise bir fotoğraf titizliğiyle saptanmalıydı. Ona göre roman, sadece bir saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinliğiyle gösterme demektir.


Bu paragrafta roman anlayışı verilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) E. Zola
B) G. Flaubert
C) V. Hugo
D) V. Goethe
E) H. Balzac

1985 -CEVAP ANAHTARI
1-A 2-E 3-C 4-D 5-D 6-A 7-C

 


1986- CEVAP ANAHTARI
1-B 2-C 3-D 4-B 5-E 6-E 7-A

bottom of page