google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. ‘Cromwel” adlı oyununun önsözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Notre Dame’ın Kamburu” dünya klasikleri arasında yerini alır.

 

Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Voltaire

B) Diderot

C) Racine

D) Victor Hugo

E) Alexandre Dumas

 

2. Yalnız zaman olur bazı akşamlar Bir kadın çehresi: yanarken camlar Bir lahza belirir loş aynalarda 2. Bu dizelerde geçen, “yanarken camlar” sözünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

 

A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma

C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma

D) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

E) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında, hoşa giden bir nedene bağlama

 

 

3. Bir halk edebiyatı ürünü olan “mani” aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazarları belli değildir.

B) Kafiye düzeni aaba biçimindedir.

C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşünce iki dizede bulunur.

D) İlk iki dize, son iki dize ile yalnız kafiye bakımından ilgilidir.

E) Yalnızca aşk konusu işlenir.

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?

 

A) Aiskhylos

B) Sophokles

C) Sokrates

D) Euripides

E) Aristophanes

 

5. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.

B) Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C) Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.

D) Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.

E) Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır.

 

 

6. Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve bu İstanbul’un çürümüş, yozlaşmış insanları… Mithat Cemal Kuntay’ın romanından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnunuza. İstanbul’un birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar, gözlerini hep bu kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar, jurnalciler. Bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbul’u.

 

Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbul’u şiirinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır?

 

A) Cenap Şahabettin

B) Tevfik Fikret

C) Mehmet Emin

D) Mehmet

E) Celal Sahir

1990 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1990 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

7. Dilde sadeleşme hareketi, “Yeni Lisan” adıyla aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yer almıştır?


A) Tanzimat
B) Servet-i Fünun
C) Fecr-i Ati
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet

 

 


8. İlk şiirlerini Dergâh ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar, Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri ‘Şiirler’ adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit Köroğlu’,
“Köşebaşı’ gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.


Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behiç Koryürek
E) Ahmet Kutsi Tecer

 

 


9. Yapıtlarında daha çok kırsal kesim insanlarını anlatan birkaç yazar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’yla görüşmeye gider. Bu ilgiden çok hoşnut olan Yakup Kadri, bir ara merakla konuk yazarlara nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri gülerek:
“Yabandan geliyoruz üstat, Yaban’dan!” der.


Parçada geçen “Yabandan geliyoruz.” sözünde, aşağıdaki
açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır?


A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme
B) Bir Sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda kullanma
C) Söylenmek isteneni en az sözcükle anlatma
D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanma
E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme

 


10. Fransız edebiyatını örnek alan (I)Tanzimat şairi ve
yazarları büyük ölçüde (II)romantizmin etkisinde kaldı. Bu
akımın (III)özgürlük düşüncesi toplumculuk anlayışı Tanzimat yazarlarına çekici geldi. (IV)Tabiatı taklit etmeye çalışan şeyde akıl ve mantığı ön plana alan bu akımdan (V)N.Kemal, A.Mithat, A.Hamit, R.Mahmut Ekrem gibi sanatçılar etkilendi.


Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?


A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

 


11. Aşağıdaki şairlerden hangisi, hece ölçüsünü hiç
kullanmamış, şiirlerini hep aruzla yazmıştır?


A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

1990- CEVAP ANAHTARI 1-D 2-B 3-E 4-C 5-C 6-B 7-D 8-E 9-D 10-D 11-A

bottom of page