google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. Şiire heceyle başlayan, serbest ölçüyle hemen her konuda çok ürün veren, usta bir ozandır, ilk kitabından bu yana sürekli kendini aşmaya çalışmıştır. Bireyselden toplumsala, ulusaldan evrensele uzanan bir çizgide, özü ve söyleyiş sağlamlığıyla kolay öykünülemeyecek, özgün bir şiir gerçekleştirmiştir. "Türkçem benim ses bayrağım." diyen ozan, kendine özgü bir dil yapısı, bir biçim yaratmıştır. Kurtuluş Savaşımızla ilgili şiirlerini bir kitapta toplamıştır. Yapıtlarından biri de "Çocuk ve Allah"tır.

 

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Ziya Osman Saba

E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

 

2. Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı, ilk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak "Keşanlı Ali Destanı"nı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük etti.

 

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner

B) Recep Bilginer

C) Necati Cumalı

D) Refik Erduran

E) Turan Oflazoğlu

 

 

3. Tanzimat Edebiyatının kurucularındandır. Şiir de yazmış olmakla birlikte asıl ününü gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla sağladı. Çıkardığı Tasvir-i Efkâr gazetesinde halkın anlayacağı bir dille yazmanın gerekliliğini savundu. Düzyazıda noktalama işaretlerini kullanarak düşüncelerini kısa, yalın cümlelerle anlattı. Konuşma dilini başarıyla kullanarak Batı tekniğine uygun tiyatronun ilk örneğini de o verdi.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa

C) Şinasi

D) Şemsettin Sami

E) Agâh Efendi

 

4. Bize İran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle önemli bir şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen özelliğidir. Genellikle felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir.

 

Bu parçada sözü edilen Divan şiiri biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Gazel

B) Müstezat

C) Murabba

D) Rubai

E) Kaside

 

5. Çocuğun birine sormuşlar: – Ne olacaksın? – Adam olacağım, demiş.

 

Çocuğun bu yanıtı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Benzetme

B) Kinaye

C) Tenasüp

D) Mecaz-ı Mürsel

E) Hüsn ü Talil

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Divan şiirinde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilir.

B) Tanzimat dönemi romanlarında kişiler, genellikle tek yönlü olarak ele alınır.

C) Halk edebiyatında düşünce ve duygular, daha çok, dörder dizelik bentlerle yansıtılır.

D) Servet-i Fünun dönemi yazarlarının ortak yönlerinden biri, eski sözcüklerle yeni imgeler oluşturmaktır.

E) Hece ölçüsünden yararlanma Milli Edebiyat akımının belirgin özelliklerinden biridir.

1998 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1998 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

7. Aşağıdakilerden hangisinde tam uyak vardır?

 

A) Çiğdemin menekşen kokar Güzeller göğsüne takar

B) Kuş olsam gezsem havayı Arayıp bulsam yuvayı

C) Geldim o dost ilinden Koka koka gülünden

D) Birin bilir birin bilmez Bu dünya kimseye kalmaz

E) Arı vardır uçup gezer Teni tenden seçip gezer

 

8. 15. yüzyılda (I)Mercimek Ahmet'in Farsçadan çevirdiği (II)Kabusname 15. yüzyılda derlenip yazıya geçirildiği tahmin edilen (III)Dede Korkut Hikâyeleri 17.yüzyılda (IV)Evliya Çebebi'nin Keşfü'z Zünun'u düzyazı türümüzün öyküye kaynaklık eden ilk ürünleri olarak alınabilir. Klasik Osmanlı düzyazısının ürünlerinden olan (V)gazavatnameler ile menakıpnameler de yine bu türün kaynaktan arasında sayılabilir.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol açmaktadır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazar, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir?

 

A) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig

B) Kaşgarlı Mahmut – Divanü Lügati't Türk

C) Ahmet Yesevi – Divan'ı Hikmet

D) Ali Şir Nevaî – Muhakemetü'l Lügateyn

E) Kâtip Çelebi – Hüsn ü Aşk

 

10. Uzak, çok uzağız, şimdi ışıktan

     Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan

     Dönmeyen gemiler olduk açıktan

     Adımızı soran, arayan var mı?

 

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Redif vardır.

C) Uyak düzeni aaab'dir.

D) "Yalnızlıktan söz edilmektedir.

E) Bir destandan alınmıştır. 

 

 

1998- CEVAP ANAHTARI

 

1-C 2-A 3-C 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-E 11-E

bottom of page