google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. Dünya çapındaki bazı çevre sorunları, -— ilkesine en açık kanıtları sunuyor. Karadeniz’in öbür tarafında, Kiev civarında kurulan nükleer reaktör, İzmir’deki çay tiryakisini neden ilgilendirsin? Ama ilgilendiriyor. Tropik ormanların tahribi, ozon tabakasının incelmesi ve sera etkisi -— değil midir?

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) dünyanın değişimi – artık hemen hepimizin bildiği tehditler

B) doğanın bütünselliği – tüm dünya insanlarının ortak sorunu

C) evrenimizin hassaslığı – üzerine konuşulmaya değer konular

D) kelebek etkisi – Türkiye’de de karşılaştığımız problemler

E) hassas ayarlar – doğanın sonsuz cömertliğinin sonuçları

 

 

 

 

 

2. (I) Bir araştırmada kendinden yaşça küçük veya büyük kardeşi olan çocuklar ile yalnızca bir ikiz kardeşi bulunan veya hiç kardeşi olmayan çocuklar incelenmiştir. (II) Bu çalışma sonucunda tek çocukların ve yalnızca ikiz kardeşi olan çocukların bazı zihinsel aktivitelerde, küçük veya büyük kardeşi olan çocuklara oranla daha başarısız oldukları görülmüştür. (III) Böylece çocukların kendilerinden yaşça küçük veya büyük kardeşleriyle etkileşiminin, yaşıtlarıyla olan iletişiminden daha önemli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. (IV) Zihinle ilgili araştırmalarda “kardeş avantajı” olarak adlandırılan bu durumun nedenlerine yönelik çeşitli varsayımlar geliştiriliyor. (V) Farklı yaşlardaki kardeşler arasında kurulan usta çırak ilişkisi, bu önermelerden sadece biri.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede araştırmanın kimler üzerinde yapıldığından söz edilmiştir.

B) II. cümlede çalışma sonuçları, karşılaştırmaya dayalı olarak ifade edilmiştir.

C) III. cümlede araştırma bulgularına bağlı olarak bir çıkarım yapılmıştır.

D) IV. cümlede zihinle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığı belirtilmiştir.

E) V. cümlede araştırma sonuçlarına dayalı bir öneride bulunulmuştur.

 

3. Osmanlı coğrafyasına yolu düşen seyyahların tamamı; devletin büyüklüğünü, halkın medeni hayat şartlarını, şehirlerin güzelliğini, kurum ve kuruluşların intizamını öve öve bitiremezler. Kusursuz işleyen bu sistem; toplamı 15 milyon kilometrekare tutan bir devleti yaşatıyor, içinde 12 eyalet barındırıyordu.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İkilemelere yer verilmiştir.

B) Açıklama yapılmıştır.

C) Nicel verilerden yararlanılmıştır.

D) Öznel ifadeler kullanılmıştır.

E) Örneklerden yararlanılmıştır.

 

 

4. Hemingway gibi bir yazarın söyledikleri kadar söylemedikleri de önem taşır. Yazılarındaki yoğunluğu hem kelimeleriyle hem de sessizliğiyle sağlar. Hemingway’in kendi deyimiyle buz dağına benzettiği yazıları, ilk bakışta kendisini kolayca ele vermez.

Bu parçaya göre Hemingway‘in yazılarındaki en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgün bir bakış açısı taşıması

B) Hayal öğelerinden yararlanması

C) Anlam derinliğine sahip olması

D) Üretimi için uzun zaman gerektirmesi

E) Okuyucunun ilgi alanına girmesi

 

 

 

 

 

5.

Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü

Çobanın sütedir koyun güttüğü

Toprağın Hâbil’i kabul ettiği

Şüphesiz yüzünün yumşaklığından

 

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Telmih sanatına başvurulmuştur.

B) Sarma kafiye düzeninde yazılmıştır.

C) Redife yer verilmiştir.

D) Yarım kafiye kullanılmıştır.

E) 11 ’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

6.

Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:

Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;

Mehtâb… iri güller… ve senin en güzel aksin…

Velhâsıl o rü’yâ duruyor yerli yerinde!

 

Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiştir.

B) Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır.

C) Yaşama sevinci teması işlenmiştir.

D) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

E) Görsel öğelere yer verilmiştir.

 

 

 

7. Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir:

I.

Ne denlü ağlasa zâr olsa âşık

Açılsa gülse gül-zâr olsa dilber

II.

Cefâyı az kılsa Hayretî’ye

Sözüm bu kim vefâ-dâr olsa dilber

III.

Öpülse yâr ile yâr olsa dilber

Koculsa râm-ı dil-dâr olsa dilber

 

Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A) I - III - II

B) II – I – III

C) II – III – I

D) III - II - I

E) III - I - II

 

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen edebî sanat yoktur?

A) Aramazdık gece mehtâbı yüzün parlarken

Bir uzak yıldıza benzerdi güneş, sen varken (Tenasüp)

 

B) Gül gülse dâim ağlasa bülbül acep değil

Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül (Tezat)

 

C) Yusufu gerçi görenler ellerin kestiler

Gün yüzün gördü senin şakk oldu bedrin ayası (Telmih)

 

D) Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak

Rüyâlarım kadar sâde güzeldin (Teşbih)

 

E) Senin yanındayken, avuçlarımda

Suda sabun gibi eriyor zaman (Teşhis)

9. Her beyti başlı başına bağımsız bir şiir olmakla birlikte bütün beyitleri arasında bir duygu ve düşünce birliği bulunan şiirlere Divan edebiyatında -— denir. Örneğin Fuzulî’nin gerek Divan’ında gerekse -— mesnevisinde bu türden şiirlerin sayısı oldukça fazladır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) yek-ahenk gazel – Leyla vü Mecnun

B) rindane gazel – Şikâyetname

C) âşıkane gazel – Rind ü Zâhid

D) yek-avaz gazel – Hadîkatü’s-Süeda

E) beytü’l gazel – Beng ü Bade

 

 

 

 

 

 

10. “Kuşların dili” anlamına gelen ve mesnevi nazım şeklinde yazılmış olan —- adlı eser, İranlı şair Feridüddin Attar tarafından kaleme alınmıştır. İçinde tasavvufî hikâyeler bulunan eserin Türkçe uyarlaması, yazıldığı dönemin dil özelliklerini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Makâlât

B) Garibnâme

C) Mantıku’t-Tayr

D) Dânişmendnâme

E) Atebetü’l-Hakâyık

 

11. Zühre’nin annesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı: “Padişah, Zühre’yi Tahir’e verecek, ben buna razı değilim. Tahir, vezir oğlu; benim kızım padişahlara layıktır. Bir ilaç ile padişahı Tahir’den soğut…” dedi. Padişah, sihirbazın hazırladığı şerbeti içince Tahir’den soğudu ve onu saraydan kovdu. Tahir ile Zühre birbirinden ayrılınca gece gündüz ağlaştılar. Zühre’nin aşkından deliye dönen Tahir, eline sazını alıp bağlara ve bahçelere gidip türküler söylemeye başladı:

“Yârden ayrılmaklığım figândır

Dîdelerim pürnem, kaddim kemândır

Tan etmeyin dostlar âh u zârıma

Dostu görmeyeli hayli zamandır”

diyerek gönlünü avutmaya çalışıyordu. Bazen de aklına gelen türküleri yazıyor ve geçtiği yerlerde bırakıp gidiyordu. Bu şiirler başkalarının eline geçince aşkları bütün şehre yayıldı. Yaşlı kadınlar bu şiirlerden bazılarını Zühre’ye de götürüyorlardı.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir halk hikâyesinden alınmıştır.

B) Mensur ve manzum parçalar içerir.

C) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır.

D) Nesil çatışması üzerine kurulmuştur.

E) Olağanüstü öğeye yer verilmiştir.

 

 

 

 

13.

Gözle konşu hakkını dinle beni

İster isen Hak seve dâ’im seni

 

Kırma gönlün hoş geçin mü’min isen

Dü cihânda olmak istersen esen

 

Konşusunu kim ederse bî-huzûr

Dü cihânda Hak anı ede kusûr

 

İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir?

 

A) Surnâme

B) Pendnâme

C) Kıyafetnâme

D) Seyahatnâme

E) Gazavatnâme

2018 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

14. Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişiler, eğitim düzeylerine göre konuşturulmuştur.

B) Gülmece yoluyla toplumsal eleştiri yapılmıştır.

C) Kişilerin adlarıyla sosyal ve kişisel özellikleri arasında bağ vardır.

D) Batılılaşmanın olumsuz yönlerini yerme amacıyla yazılmıştır.

E) Tipleştirmeye dayalı bir tiyatro anlayışını yansıtmaktadır.

 

 

15. Yazar, bu romanda kıskançlık konusunu ele alır. Eser, yazarın ölümünden sonra arkadaşı Mahmud Sadık tarafından Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanmıştır. Edebiyatımızda natüralizm akımının etkilerinin görüldüğü ilk roman olarak kabul edilir. Romanın başlangıcında iki aile vardır: Eşini kaybetmiş, kızıyla beraber oturan Şevket Efendi’nin ailesi ve babasını birkaç sene evvel kaybetmiş, annesi Münire Hanım’la birlikte oturan Suphi’nin ailesi.

Bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal – İntibah

B) Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası

C) Ahmet Mithat Efendi – Felâtun Bey ile Rakım Efendi

D) Sami Paşazade Sezai – Sergüzeşt

E) Nabizade Nazım – Zehra

 

 

 

 

 

 

16.

• Servetifünun Dönemi bağımsız yazarlarındandır.

• Roman ve öykülerinde ince bir mizah vardır.

• Eserlerinde eski yeni çatışması, yüzeysel Batılılaşma ve aile geçimsizliklerini işlemiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi, bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir?

 

A) Şık

B) Kırık Hayatlar

C) Sözde Kızlar

D) İstanbul’un İç Yüzü

E) Çalıkuşu

17.

• Sanatlı, süslü bir dil ve anlatımdan kaçınılmıştır.

• Söyleyişte ve anlatımda hitabet tonu egemendir.

• Şiirlerde lirik bir söyleyişten ziyade didaktik bir yaklaşım tercih edilmiştir.

• Halk şiiri nazım şekilleri ve hece vezni kullanılmıştır.

 

Bazı özellikleri verilen edebî dönem veya topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Millî Edebiyat

B) Servetifünun

C) Garip Hareketi

D) Tanzimat

E) Fecriati

 

 

18. “Yeni yapılmış büyük bir apartmanın dokuz odalı bir bölüğünde oturuyoruz. Bu bölüğü Ayaşlı İbrahim Efendi adında biri tutmuş, isteyenlere oda oda kiraya veriyor.” cümleleriyle başlayan romanın yazarı, bu odalarda oturan insanları anlatarak bize Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Ankara’dan toplumsal bir kesit sunuyor. Romanda bir yandan dönemin alt ve orta kesiminin günlük yaşantısı ve değer yargılarındaki değişimler sergilenirken öte yandan bürokrasiye yönelik eleştiriler dile getiriliyor.

Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa

B) Mithat Cemal Kuntay

C) Memduh Şevket Esendal

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

E) Refik Halit Karay

 

 

19. Toplumsal gerçekçilik akımının sanatkâr hikâyecisidir. Halk şiiri geleneğini sürdüren ürünlerle edebiyat dünyasına giren yazar, sonradan hikâyeye geçmiştir. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı kitaplarda hikâyelerini toplayan yazarın üç de romanı vardır. Edebiyat ve sanatın bir nevi propaganda olduğunu belirten yazara göre sanatın bir tek ve açık maksadı vardır: “İnsanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek ve insanlarda bu yükselme arzusunu uyandırmak.”

Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Ali

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Haldun Taner

D) Kemal Tahir

E) Tarık Buğra

20. Kuşak çatışması, Millî Edebiyat Dönemi Türk romanında yaygın olarak görülen temalardan biridir. Dönem romanlarında kuşaklar arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulmuş; bu ayrılıklardan kaynaklanan toplumsal çözülmeler ele alınmıştır.

Bu parçada söz edilen durum, aşağıdaki roman kişilerinin hangileri arasında vardır?

A) Naim Efendi ile Seniha

B) Nur Baba ile Cehle Bacı

C) Ahmet Celâl ile Emine

D) Vehbi Dede ile Rabia

E) İhsan ile Ayşe

 

 

21. -— hayatının sonuna doğru şiir kitaplarının adlarından içinde yer alacak şiirlerin sırasına kadar bütün ayrıntılarla ilgilenmişse de şiirleri ancak ölümünden sonra kitaplaşabilmiştir. 1961’de yayımlanan — adlı kitabı, şairin en tanınmış eseridir. Adını, kitabın ilk şiiri olan “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”nın üçüncü dizesinden alan bu eser, şairin şiir anlayışını anlamada anahtar bir işleve sahiptir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Ahmet Haşim – Piyale

B) Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gök Kubbemiz

C) Necip Fazıl Kısakürek – Çile

D) Mehmet Âkif Ersoy – Safahat

E) Faruk Nafiz Çamlıbel – Han Duvarları

 

22. Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle Ka denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim: Yolun açık olsun Ka… Ama sizi kandırmak istemem; Ka’nın eski bir arkadaşıyım ve Kars’ta başına gelecekleri daha bu hikâyeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben.

Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Romanın kurmaca olduğu okura hissettirilir.

B) Romanın yazılma süreci metne konu edilir.

C) Anlatıcı, kurmacanın etkin bir figürü hâline getirilir.

D) Kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir.

E) Doğrudan veya dolaylı biçimde okurla iletişim kurulur.

 

23. Toplumcu gerçekçi bakış açısıyla yazılan ve “Tütün Üçlemesi” olarak adlandırılan seri içinde yer alan Acı Tütün romanında, Batı Anadolu’nun (İzmir-Urla) toprak ve tarımla uğraşan insanlarının dramları, birer toplumsal sorun olarak kendini gösterir. Gücün etkili olduğu bir hayat içinde yaşam kavgası veren insanların acısıdır bu. Arabacı Yusuf, Ferit Taşçı ve ötekiler hayattan çok şey beklemeyen insanlardır. Biri arabasının borcunu ödemek, diğeri evlenebilmek için mücadele eder. Fakat birtakım “eller” kendi mutluluklarını, bu insanların emeklerini ellerinden alma düşüncesi üzerine kurmuşlardır.

Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necati Cumalı

B) Yaşar Kemal

C) Oktay Akbal

D) Haldun Taner

E) Orhan Kemal

 

 

 

 

 

24. Roman yazarı, bilimsel metotları uygulayan bir deneycidir. O, sadece gözlem yapılarak öğrenilebilecek şartları kaydetmez, bireyin çevre şartlarıyla mücadelesini sebep sonuç ilişkisi içinde vererek başlangıçta oluşturduğu hipotezi ispatlamak zorundadır. Onun için en önemli şey, insan tabiatını objektif bir biçimde gözlemlemek, belli biyolojik kalıtımla doğan bir kişinin belli sosyoekonomik şartlar içinde kaderinin ne olacağını incelemektir.

Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm

B) Realizm

C) Natüralizm

D) Sembolizm

E) Sürrealizm

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ CEVAP ANAHTARI

1.B 2.E 3.E 4.C 5.B 6.C 7.E 8.E 9.A

10.C 11.D 12.C 13.B 14.D 15.E 16.A 17.A

18.C 19.A 20.A 21.B 22.D 23.A 24.C

11

bottom of page