google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1976- EDEBİYAT SORULARI


"Kurban olam kurban olam

  Beşikte yatan kuzuya"


1. Bu beyitte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi yapılmıştır?


A) Cinas
B) İstiare
C) Benzetme
D) Kişileştirme
E) Abartma

 

Alp Er Tunga öldi mü

Issız acun kaldı mu

Ödlek öçin aldı mu

Emdi yürek yırtılur


2. Bu parçanın nazım şekli nedir?


A) Koşuk
B) Sav
C) Varsağı
D) Sagu
E) Semai

 

 


Divan şiiri, özellikle kasidelerde (1), bir bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan şairi, gazellerde (2) salt söz ustalığına önem verir, bu ustalığı ile duygulandırır okuyucusunu. Mesnevilerde (3) Divan şairi halk hikayecisi ile birleşir. Gazellerde (4) ise şiire yararın karıştığı daha belirgindir.


3. Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu yanlışlık giderilmiş olur?


A) 2. ile 3. 
B) 4. ile 1.
C) 1. ile 2.
D) 3. ile 1.

E) 4. ile 3.

 

 

 


4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmişlerdir?

 

A) Corneille, Racine, Sophokles
B) Descartes, Pascal, Eflatun
C) Aisopos, La Fontaine, Phaedrus
D) Moliere, Aristophanes, Homeros
E) Balzac, Flaubert, E. Zola

 

 

 

 

 

 


5. Türk destanlarının oluşum sırasına uygun olarak verilen dizi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Saka, Göktürk, Hun, Uygur
B) Uygur, Hun, Göktürk, Saka
C) Göktürk, Uygur, Saka, Hun
D) Hun, Saka, Uygur, Göktürk
E) Saka, Hun, Göktürk, Uygur

 

 

 


6. "Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, işleyemedin. Onu cehlin ve yokluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde tırpan, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Sana ıstırap veren her şey senin eserindir." diyen bir roman kahramanı edebiyatımızın aşağıdaki dönemlerinin hangisinde yaratılmış olabilir?


A) Toplum yararını ön planda tutarak halka yönelen Tanzimat döneminde
B) Özellikle kişilerin ruhsal durumlarını incelemeye yönelen Edebiyat-ı Cedide döneminde
C) 1908'den sonra, Edebiyat-ı Cedide geleneğini bir süre daha sürdüren Fecr-i Ati döneminde
D) Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenen Milli Edebiyat döneminde
E) Köy ve köy sorunlarının ağır bastığı ve yeni boyutlar kazandığı Cumhuriyet döneminde

 

 

 

 

 

 

 

 


7. “A. Hamit Tarhan (1), Namık Kemal (2), Tevfik Fikret (3) ile şairin düşüncelerini şiirle yayması geleneği girer şiirimize. Daha sonra İ. Şinasi Efendi (4) oyunlarında şiirden yararlanır. Ziya Paşa (5), Mehmet Akif'te ((6) ise salt toplumsal sorunların dile getirilmesi için elverişli bir söz sanatıdır artık şiir.”

 

Yukarıdaki paragrafta verilen adların tarihsel sırası (kronolojisi) bir bilgi yanlışlığına yol açmaktadır. Numaralandırılmış adlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu paragraftaki bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) 4 ile 1, 5 ile 3
B) 1 ile 4, 6 ile 3
C) 5 ile 1, 4 ile 3
D) 4 ile 2, 5 ile 1

1976-1977 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1976-1977 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

1977-EDEBİYAT SORULARI


1. Aşağıdakilerden hangisi, "Servet-i Fünun dönemi"
sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden
biri değildir?


A) Dilde "halka doğru" ilkesini benimseme
B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler oluşturma
D) "Sanat için sanat" görüşüne bağlanma
E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme

 

 

 


2. Aşağıdakilerden hangisi "Klasik tragedya (trajedi)"nın bir özelliği değildir?


A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması
B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun koro ile
yansıtılması
D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi
E) Üç birlik kuralına uyulması

 

 


3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici
özelliklerinden biri değildir?


A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması
B) Dış dünyaya yönelik somut konuların işlenmesi
C) Şekil güzelliği sağlamak için eş anlamlı sözlere yer
verilmesi
D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer verilmesi
E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer verilmesi

 


4. "Yıldız arıyorum gökler dolusu
      Zaman oraya varmamış olsun."


Yukarıdaki dizelerde,


I. çiçekler arıyorum
II. görmemiş olsun
III. dağlar dolusu
IV. bahçıvan kokusu


zlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde
anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki
kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?


A) III-II, I-IV
B) II-III, IV-I
C) I-II, III-IV
D) IV-III, I-II
E) I-III, IV-II

5. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte
olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık
tarihimizin ana kitaplarından birini hazırlayan
yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ali Şir Nevai
B) Ahmet Yesevi
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Edip Ahmet
E) Yusuf Has Hacib

1976 Cevaplar 1977 Cevaplar
1- B                             1-A
2- D                             2-C
3- B                             3-B
4- D                             4-E
5- E                              5-C
6- E
7- A

bottom of page