google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1- "Bilmem ben kendime çeki düzen vermesini, derviş gibiyimdir." cümlesinde yazar kendisini dervişe benzetirken özellikle hangi yönünü vurgulamak istiyor?


A) Başkalarına aldırmayışını
B) Giyim kuşamı önemsemeyişini
C) Alçakgönüllülüğünü
D) Tarikatçılığa özenişini
E) Hoşgörülü oluşunu

 

 

 


2- Rüzgar tersine esiyor... Niçin?

     Eski günler geri mi gelecek?

 

Yukarıdaki dizelerle,

I. kozasında böcek

II. doğmak için

III. bildiği hayata

IV. kımıldıyor

 

Sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?


A) I, II, IV, III
B) III, II, IV, I
C) IV, I, III, II
D) IV, II, III, I
E) III, I, II, IV

 


3- "Şu dağlar olmasaydı,

     Çiçeği solmasaydı,

     Ölüm Allah'ın emri

     Ayrılık olmasaydı."


Yukarıdaki manide "şu dağlar" sözünün kullanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir?


A) Dağların ölümü düşündürmüş olması
B) Dağlarda çiçeklerin yetişmiş olması
C) Dağların, düş gücünü kamçılamış olması
D) Dağların sılaya ulaşmayı engelleyerek ayrılığa yol açmış olması
E) Nice garip kişilerin dağlarda yitip gitmiş olması

 

 


4- Aşağıdaki dizelerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiirler birlikte verilmiştir?


A) kaside-gazel-rubai-mersiye
B) terkibibent-kaside-naat-güzelleme
C) müstezat-ağıt-mesnevi-hicviye
D) şarkı-nefes-taşlama-terciibent
E) mersiye-koçaklama-tevhit-ilahi

 

 


5- Arapça, Farsça terkiplerin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanmıştır. Eğer terkipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz mı? Tabii lisan, konuşulan lisandır.

 

Bu parça, savunulan düşünce, dil ve anlatım özellikleri yönünden aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde yazılmış olabilir?


A) 1908 – 1923

B) 1861-1895
C) 1896 – 1901

D) 1839 – 1860
D) 1940 – 1960

 

 


6- Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansıtan romanlarımızdan üçü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?


A) Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Kiralık Konak
B) Ateşten Gömlek, Ankara, Sinekli Bakkal
C) Yaban, Sodom ve Gomore, Akşam Güneşi
D) Vurun Kahpeye, Yaban, Ateşten Gömlek
E) Yaban, Çalıkuşu, Ankara

 

 

 


7- "Hemen hemen konusuz denecek kadar basit olan bu güldürünün iki büyük özelliği vardır: Bir yandan, bize edebiyatımızın o güne dek semtine uğramadığı yeni bir gerçekliğin kapısını açar; öbür yandan da ortaoyunu ve meddah hikayeleri gibi yerli sanatlardan yararlanır. Böylece, yazarın ulusal bir tiyatroya varacak en kısa yolu aradığı muhakkaktır."

 

Bu yazıya göre, aşağıdaki yazarlarımızdan hangisi, hangi yapıtıyla, nasıl, ulusal tiyatroya varacak en kısa yolu aramıştır?


A) Namık Kemal, "Vatan Yahut Silistre" oyunuyla, vatan sevgisini dile getirerek
B) Abdülhak Hamit, "Eşber" adlı yapıtıyla, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak
C) Şinasi, "Şair Evlenmesi" oyunuyla, halk geleneğinden yararlanarak
D) Ahmet Vefik Paşa, "Zoraki Tabip" oyunuyla, Moliere'nin bir yapıtını Türkçeye uyarlayarak
E) Abdülhak Hamit, "Sabr ü Sebat" adlı yapıtıyla, atasözlerimizi bol bol kullanarak

 


8- Klasisizmin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi, Divan edebiyatında da vardır?


A) Kişilerin ruh durumlarının gerçeğe uygun olması
B) Sanatçının yapıtında kişiliğini gizlemesi
C) Yapıtlardaki dilin ulusal olması
D) Konuya değil, konunun işlenişine önem verilmesi
E) Üslubun yalın, açık ve sağlam olması

1978 Cevaplar
1- B
2- C
3- D
4- E
5- A
6- C
7- C
8- C
1979 Cevaplar
1- B
2- E
3- C
4- A
1980 Cevaplar:
1- A
2- E
3- C
4- B

1978-1979-1980 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1978-1979-1980 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

1979 EDEBİYAT SORULARI


1- Ey benim sarı tamburam,
Sen ne için inilersin?
İçim oyuk, derdim büyük;
Ben onun'çün inilerim.


Sazın gerçekten de içi oyuktur. Ama burada anlatılmak istenenbaşka bir şeydir.

 

Böyle bir yazın sanatı (edebi sanat)aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A) Güleriz ağlanacak halimize.
B) Şu karşıma göğüs geren, Taş bağırlı dağlar mısın?
C) Sakiler meclisten çekmiş ayağı.
D) Kısmetindir gezdiren, yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer
yer seni.
E) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını.

 

 


2- "Gerçek köy ve doğa tasvirleri yanında, köylünün ufak tefek tasalarını, köylü psikolojisini güzel bir gerçeklikle veren 'Karabibik' adlı hikaye ile edebiyatımıza ilk olarak 'iç konuşma' dediğimiz teknik girmiş oluyor."


Burada 'iç konuşma' ile anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bir konuşma içinde başkalarının konuşmasını verme
B) İki üç kişinin kendi aralarında çok yavaş sesle konuşmaları
C) Başkalarının anlayamayacağı bir dille konuşma
D) İki kişinin kendi aralarında kararlaştırdıkları imlerle
(işaretlerle) konuşma
E) Ruhsal durumu yansıtan kendi kendine konuşma

 

 

 


3- "Yergi ve gülmece (hiciv ve mizah) yazılarıyla deneme, fıkra ve anılarını ayrı ayrı kitaplarda toplamış olan yazar, edebiyat alanında, konularını Birinci Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu halk ve yaşamından alan hikayeleri ile tanındı. 1938'de Suriye'den döndükten sonra edebi çalışmalarını roman türünde sürdürdü."


Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangidir?


A) Ahmet Rasim
B) Halide Edip Adıvar
C) Refik Halit Karay
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Aka Gündüz


4- "Tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu
edinerek, Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiyesi arasındaki
dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve
bunalımları, yaşayış ve görüş ayrımlarını işledi; düşünce ve
teze dayanan özlü yapıtlar verdi."


Yukarıda sözü edilen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Hüseyin Cahit Yalçın


1980-EDEBİYAT SORULARI


1- Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten


Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beyitin ikinci
dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?


A) Karlar altında bir ilkbaharım ben
B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
C) Şu bakır zirvelerin ardından bir süvari geliyor kan rengi
D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
     Rastlamışım duvarda bir şair arkadaşa

 

 


2- Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi, tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?


A) ağıt-şarkı-mani-masal-tuyuğ
B) türkü-mesnevi-koşma-mersiye-atasözü
C) destan-mani-rubai-masal-şarkı
D) şarkı-türkü-rubai-koçaklama-mani
E) koçaklama-türkü-mani-masal-ağıt

 

 


3- Batılılaşma, Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?


Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında
düşünülse, bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir?


A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı
B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk edebiyatı
C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı
D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk edebiyatı
E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

 


4- "Romanın yapısına ilişkin teknik kurgu ögelerinden biri de
kompozisyondur. Kompozisyon, romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi, aralarında sağlıklı bir dengenin
kurulması anlamına geliyor."


Bu açıklamaya göre, aşağıdaki romancılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir?


A) Namık Kemal
B) Halit Ziya
C) Samipaşazade Sezai
D) Ahmet Mithat
E) Hüseyin Rahmi

bottom of page