google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

NAZIM BİÇİM VE TÜRLERİ KONUSU ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR-1

 1. Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Divan Edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

 

A) gazel - şarkı - murabba - mani - mesne­vi

B) rubai - muhammes - destan - tuyuğ -masal

C) tuyug - kaside - murabba - türkü - gazel

D) müstezat - mersiye - gazel - naat - münacaat

E) şarkı - ağıt - rubai - müstezat - mani

                                                         

                                                         (ÖYS - 1986)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerindendeğildir?

 

A) Mani

B) Koşma

C) Ninni

D) Ağıt

E) Türkü

                                             (ÖYS -1988)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bir halk edebiyatı ürünü olan “mani” ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Yazarları belli değildir.

B) Kafiye düzeni a - a - b - a biçimindedir.

C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşün­ce son iki dizede bulunur.

D) ilk iki dize son iki dize ile yalnız ölçü ve kafiye bakımından İlgilidir.

E) Yalnızca aşk konusu işlenir.

                                                        

                                                          (ÖYS -1990)

 

 

 

 

 

 

 

4. Düzenleyicisi pek bilinmez. Halkın sözlü geleneğinde oluşup gelişir. Çağdan çağa ve yöreden yöreye içeriğinde olsun, biçiminde olsun, değişikliklere, bozulmalara, kırpılma­lara uğrayabilir. Her zaman bir ezgiyle söyle­nir.

 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

 

A)     Tuyuğ

B)     Şarkı

C)     Türkü

D)     Rubai

E)     Gazel

                                            

                                                (ÖYS -1991)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.   Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir?

 

A) Ayna almış perçem düzer

    Zülfün tarayı tarayı

B) Kırık çanağı yok ayran içecek

    Kahveye gelir de fincan beğenmez

C) Eğil dağlar eğil üstünden aşam

    Yeni talim gelmiş varam ahşam

D) Güzel gitti diye pınar ağladı

    Acıdı yüreğim yandı pınara

E) Avcılardan kaçmış ceylan misali

   Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı

                                                         

                                           (ÖYS - 1992)

6. Divan edebiyatındaki "gazel”in konu bakımından Halk edebiyatındaki benzeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Varsağı

B) Destan

C) Türkü

D) Koşma

E) Nefes

7. Çepçevre bahar içinde bir yer gördük

    Ferhad ile Şirin'i beraber gördük

   Baktık geceden fecre kadar ellerde

   Yıldızlara yükselen kadehler gördük

 

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)     Rubai

B)     Mani

C)     Şarkı

D)     Murabba

E)     Türkü

 

 

 

 

 

 

8. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış­tır?

 

A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla ya­zıldığı halde, koşma, genellikle hece öl­çüsünün 11 'li kalıbıyla yazılır.

D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

                                              (ÖYS - 1992)

 

 

 

 

 

9.   Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin matla (ilk) beytidir?

 

A) Bahar erdi yine düştü letafet gülsitân üzre

    Yine oldu zeminin lütfü galip âsmân üzre

B) Gül devri ayş eyyamıdır zevk u sefâ hengâmıdır

     Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem

C) Cefâ taşın ne gam atsa Hayâli sana alçaklar

    Belagat meyvesin hâsıl eden nahi-hünersin sen

D) Bu devr içinde benim padişah-i mülk-i sühan

    Bana sunuldu kaside bana verildi gazel

E) Arızın yâdıyle nemnâk olsa müjgânım n'ola

    Zayi olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su

 

                                         (ÖYS- 1994)

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;

       İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

 

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabi­lir?

 

A) Nazım biçimi

B) Kafiye düzeni

C) Ölçüsü

D) Konusu

E) Yazıldığı dönem

                                                (ÖYS - 1986)

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 1)D 2)B 3)E 4)C 5)B 6)D 7)A 8)D 9)A 10)C

bottom of page