google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

 

(Testin "dinledebiyat.com" adresini kaldırmamak kaydıyla pdf olarak  indirilip

çoğaltılmasında sakınca yoktur. Ancak herhangi bir yayın organında yayımlanması yasaktır.)

 

1- Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemine özgü bir kavram yoktur? 

 
A) Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ü ben 
     Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen 

 
B) Olmuş insâna taasub bir onulmaz illet 
     Hüsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet 

 
C) Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin 
     Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten 

 
D) Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi 
     Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz 

 
E) Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet 
     Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esâretten 

                                                                                                                            (2010-LYS) 


 

 

  

 


2- (I) Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitli konular işlenir. (II) İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlu nitelikler taşır. (III) Örneğin Namık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlı yapıtlarında vatan konusu işlenmiştir. (IV) Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Teodor Kasap gibi 
sanatçılar da tiyatro alanında yapıtlar ortaya koymuşlardır. (V) Bu alanda ürün verenler klasisizm ve romantizm akımlarının 
etkisinde kalmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi 
yanlışı vardır? 

 
  A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.      E) V. 

 

                                           (2010-LYS) 


 

 

 

 

 

 

3- --------, Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin 
Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı makalesinin 
-------- Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir 
içeriği vardır. 

 
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri 
sırasıyla getirilmelidir? 

 
A) Namık Kemal’in – Millî Edebiyat 
B) Şinasi’nin – Tanzimat 
C) Recaizade Mahmut Ekrem’in – Servet-i Fünûn 
D) Tevfik Fikret’in – Fecr-i Âtî 
E) Yahya Kemal Beyatlı’nın – Cumhuriyet 

 

                                                                                                                        (2010-LYS) 


 

4. Gerek sosyal gerekse metafizik konularda yazdığı şiirlerindeki ahlakçı ve filozofça tutumuyla Ziya Paşa, divan şiirindeki "hâkimane" şiirin son temsilcisi ve halk filozofu ünvanını kazanmıştır. Bu tarz şiirlerinden birçok beyti ve dizesi, 
birer atasözü sağlamlığı ve sevimliliğiyle belleklerde yer etmiştir. 

Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden hangisinin Ziya Paşa'ya ait olduğu söylenemez? 

 
A) İdrâk-ı meâli bu küçük akla gerekmez 
     Zirâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez 

 
B) Nâ-merd olayım çarha eğer minnet edersem 
    Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın 

 
C) Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz 
    Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde 

 
D) Pek rengine aldanma felek eski felektir 
     Zirâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir 

 
E) Ne kaldı ruha teselli şarabdan başka 
    Boğaz'da üç gecelik mâh-tâbdan başka 

 

                                                           

                                           (2011-LYS) 

 


5- "Düzenlemeler" anlamına gelen "Tanzimat", bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı kurumlarıyla Batı'ya yönelişi demektir. Tanzimat Döneminde Batı'yı yakından tanımış, Batı uygarlığının önemini kavramış kimi Türk aydınları, yaşayış, bilim, sanat ve edebiyat yönünden Batı ile bağlantılar kurmuşlardı. 1860 yılında Agâh Efendi ile Şinasi'nin birlikte çıkardıkları -------- adlı gazete ile Tanzimat edebiyatı başlamış oldu. 

 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 
A) Tercüman-ı Ahval 
B) Ceride-i Havadis 
C) Takvim-i Vakayi 
D) Tercüman-ı Hakikat 
E) Tasvir-i Efkâr 

 

                                                       

                                       (2011-LYS) 


 

6- İlk Türk romancıları, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın belirttiği gibi "romancı muhayyilesiyle doğmuş" yazarlar değildi. Bu türde verdikleri ürünler, ister istemez deneyim eksikliğinin izlerini taşıyordu. Bu yüzden roman kalıbını yeni bir ortama uyarlamanın sıkıntısını da yaşıyorlardı. -------- adlı romanı, 
bunun ilk örneğidir. 

 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 

 
A) Mehmet Rauf'un Eylül 
B) Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt 
C) Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-u Talât ve Fitnat 
D) Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi 
E) Mehmet Murat'ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı 


 

                                              (2011-LYS) 


B) Zafername 
C) Terkibibent 
D) Harabat 
E) Rüya

 

                                        (2013-LYS) 


7- Onun için edebiyat bir araçtır. Halkın kültürel düzeyini yükseltmek için, halkın anlayabileceği bir dille yazdıklarını biçimlendirir. Nitekim romanlarındaki öğreticiliğin özünde böyle bir kaygı vardır. Ayrıca romanlarında özellikle ahlak, 
toplumsal adalet kavramlarına ağırlık verir. 

 

Bu parçada sözü edilen Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Şinasi 
B) Ahmet Mithat Efendi 
C) Abdülhak Hamit Tarhan 
D) Muallim Naci 
E) Recaizade Mahmut Ekrem 

 

                                          2011-LYS) 
 

 

8- Konusu bir paşanın oğlu ile bir cariyenin aşk macerası olan --------, o zamanlar artık kapanmak üzere olan bir devrin cariyeli, köleli büyük konak hayatının Türk romanındaki en başarılı örneğidir. Sırf cariye olduğu için konak sahibinin oğlu ile 
evlenemeyen Dilber'in hayatı anlatılır bu romanda. 

 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi 
getirilmelidir? 

 
A) Sergüzeşt 
B) Zehra 
C) İclal 
D) Bir Hatıra 
E) Zavallı Kız

                               

 (2012-LYS) 

9- Bir eleştirmenin, Abdülhak Hamit Tarhan'ın 
edebiyatımızdaki yerini ve kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Türk şiirini Batılılaştırma konusunda kurallar öne 
sürmekten çok, bunları yazdığı şiirlerle örneklendirme 
yolunu seçmiştir. 


 B) Tamamıyla klasik bir edebiyat kültürü ile yetişmiş; 
Tahran’dan döndükten sonra Şinasi, Namık Kemal ve 
Recaizade Mahmut Ekrem'i okumaya başlamış ve ilk 
yapıtlarını tiyatro türünde yazmıştır. 


 C) Batı şiirine özgü doğa betimlemelerinin bizde ilk 
örneklerine onun Sahra adlı yapıtında rastlanır. 


 D) Hayal gücünün enginliği, duygularının zenginliği 
yönünden o, Tanzimat sonrası edebiyatımızın lirik 
şairleri arasında yer alır. 


 E) Nağme-i Seher adlı kitapta topladığı ilk şiirlerinde 
divan şiirinden etkilendiği açıkça görülür. 

 

                                                                 

                                                 (2012-LYS) 
 

 

10- Aşağıdaki yargılardan hangisi, Tanzimat Dönemi 
öykü ve romanlarının özelliklerinden biri değildir? 


 A) Genellikle saray ve çevresindeki insanların kural 
tanımaz tutum ve uygulamaları dile getirilmiştir. 


 B) Karakterler; doğal bireyler olmaktan çok, yazarın 
çizdiği, genellikle insana özgü karşıtlıkları simgeleyen 
kişilerdir. 


 C) Yüzyılın sonuna doğru köy, köylü sorunlarının konu 
olarak yer almaya başladığı görülür. 


 D) Ahmet Mithat’ın Felâtun Bey ile Rakım Efendi adlı 
eseri ile Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası 
adlı eserlerinde benzer konular işlenmiştir. 


 E) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat’ı ilk 
romandır, ancak edebî değer taşıyan ilk roman Namık 
Kemal’in İntibah adlı eseridir. 
                                                                                           

                                                   (2013-LYS) 


 

 


11- Ziya Paşa’nın Avrupa dönüşü yayımladığı eser, 
Tanzimat yazarlarının hiç değilse yeni edebiyat 
kökleşene kadar unutturmaya çalıştıkları divan şiirini 
tekrar diriltebilir düşüncesiyle Namık Kemal 
tarafından amansızca tenkit edildi. Eser çıktığı zaman 
Magosa’da sürgünde bulunan Namık Kemal, 
edebiyatta yenilik yapma yolunda arkadaşı olan Ziya 
Paşa’nın, böyle birdenbire güçlükle yapılanları da 
yıkabilecek bir eser çıkarmasına haklı olarak içerledi. 
Ama bu öfkesini, asabi bir yazı şeklinde değil, eserin 
yanlışlarını bir bir göstererek sağlam, inandırıcı, 
mantığa dayanan güçlü bir eleştiri hâlinde ortaya 
koydu. 


Bu parçada Ziya Paşa’nın sözü edilen eseri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Şiir ve İnşa 
B) Zafername 
C) Terkibibent 
D) Harabat 
E) Rüya

 

                                            (2013-LYS) 


 Evet, tarz-ı kadîm-i şi’ri bozduk, herc ü merc ettik, 
 Nedir şi’r-i hakiki safha-i irfâna derc ettik 
                                                  (A. Hamit Tarhan) 


12. Bu manzumede geçen “tarz-ı kadîm” ifadesiyle 
belirtilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Divan şiiri 
B) Tanzimat Dönemi şiiri 
C) Halk şiiri 
D) İslamiyet’ten önceki Türk şiiri 

bottom of page