google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1 Aşağıdakilerden hangisi yazınsal değer taşıyan bir yapıtın popüler yapıtlardan farkları arasında sayılamaz?

 

A)    Tek boyutlu bakış açısı yerini çok boyutluluğa bırakır.

B)    Biçim ve içerik yönünden kolay anlaşılır olma amacı güdülmez.

C)    Değişik yorumlara açık olma niteliği taşıyabilir.

D)    Anlatılanların büyük ölçüde günlük yaşamdan kesitler ve esintiler taşıması düşünülür.

E)    Her düzeyden okura seslenme yönsemesinden kaçınılır.

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsellik daha sınırlıdır?

 

A)    Deniz engin bir sudur, tuzlu, yeşil, dalgalı Kenarlarını süsler bazen küçük bir yalı

B)    Ellerim takılırken rüzgârların saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına

C)    Bir cümbüştür kopsa da gece yakamozlarda Münzevi balıklarız aynı kavanozlarda…

D)    Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allahım bu çizgili yüz?

E)    Bir göz gibi süzüyor beni camdan gece, Dönüyor etrafımda bir sürü kambur cüce

 

 

 

 

 

3.   Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana

Men tâ senin yanında dahi hasretem sana

Yaşlar dökende söndüremez âteşimi su

Sunsan elinle kanımı içsem kana kana

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A)    Divan şiirine özgü benzetmelerden yararlanılmıştır.

B)    Tezat sanatına başvurulmuştur.

C)    Abartmaya başvurulmuştur.

D)    Yinelemelere yer verilmiştir.

E)    Didaktik bir boyut taşımaktadır.

 

 

 

 

 

4.   Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb degül

Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül

Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan uyak türü yukarıda verilen beyittekiyle aynıdır?

 

A) Onlar, o hiçbir şeyden yapılmamış adamlar

Üşümüş, yorgun ve bütün gün adres soranlar

B) Göz seni görmeli ağız seni söylemeli

Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli

C) Derdim var beller gibi

Söylemem eller gibi

D) Zannetme ki şöyle böyle bir söz

Gel sen dahi söyle böyle bir söz

E) Yalnız atlar yıkılır düzlerde suya özlemlerinden

Bir ben miyim yalnızlığa yenilen sen, sen, sen

 

 

5.   Gazete ve dergilerin belli sütunlarında yayımlanan, konusunu güncel, siyasi, toplumsal, kültürel olaylardan ve durumlardan seçen, bunları kanıtlama kaygısı gütmeden işleyen, kısa oylumlu, yoğun anlatımlı bir yazı türüdür —-. Güncel bir olayın kişisel görüşe bağlanarak canlı ve çarpıcı bir dille anlatılmasını gerektirir. Anlatım ve dil ustalığının yanı sıra zengin bir bilgi ve kültür birikimi ister.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 

A)    röportaj

B)    fıkra

C)    eleştiri

D)    makale

E)    günlük

 

 

 

6.   Aşağıdakilerin hangisinde konuşmacı, dinleyicileri etkilemek amacıyla yeri geldikçe özellikle duygusal ve coşkusal bir söyleme başvurur?

 

A)    Sempozyum

B)    Panel

C)    Söylev

D)    Forum

E)    Münazara

 

 

 

 

7.   Aşağıdaki yapıtlardan hangisinde “Tağ tağka kavuşmas, kişi kişige kavuşur.” sözü ve açıklaması bulunabilir?

 

A)    Divan-ı Hikmet

B)    Atebetü’l-Hakayık

C)    Kutadgu Bilig

D)    Divanü Lügâti’t-Türk

E)    Risaletü’n-Nushiyye

 

 

8.   I. Ovanın yeşili göğün mavisi

Ve mimarilerin en ilahîsi

Bir zafer müjdesi burada her isim:

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.

Güvercin bakışlı sessizlik bile

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

 

II. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar

Unutuşun o tunç kapısını zorlar

Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;

İşte, doğduğun eski evdesin birden,

Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,

Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik

Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar…

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?

 

A)    Aynı uyak örgüsünü kullanma

B)    İmgelere yer verme

C)    Bentlerle yazılma

D)    Çağrışımlar içerme

E)    Söz sanatlarından yararlanma

 

9.   Halk edebiyatına özgü aşağıda verilen terimlere ilişkin tanımların hangisi yanlıştır?

A) “İlahi”, özel bir ezgiyle okunan, Tanrı’ya övgü ve yakarma amacıyla söylenen şiir türüdür.

B) “Koçaklama”, dağ, at, yayla gibi doğayla ilgili varlıkları ve sevgiliyi övüp yüceltmek için söylenen şiir türüdür.

C) “Mâni”, genellikle dört dizeli, yedili hece ölçüsüyle oluşturulan, uyakları “aaba” dizilişinde olan ve başta aşk olmak üzere çeşitli konularda söylenen şiir türüdür.

D) “Semai”, sekizli hece ölçüsüyle ya da aruzla yazılan ve sevgi, doğa, güzellik gibi konuların işlendiği şiir türüdür.

E) “Koşma”, ayrılık, aşk ve doğa konuları üzerinde on birli hece ölçüsüyle ve değişik uyak düzenleriyle kurulup saz eşliğinde söylenen, sekiz dörtlükten oluşan, lirik şiir türüdür.

 

 

10. I. Gülşehrî      II. Nefî     III. Şeyh Galip     IV. Fuzuli Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?

 

A)    Siham-ı Kaza      

B)    Mantıku’t-Tayr    

C)    Hayriyye

D)    Hüsn ü Aşk      

E)    Şikâyetname

 

 

11. I. Heşt Behişt    II. Sefaretname-i Fransa  

III. Mecalisü’n-Nefais  IV. Tezkiretü’ş-Şuara   V. Makalat

Yukarıda verilenlerden hangileri aynı yazınsal türe ait yapıtlardır?

 

A)    I., II., III.       B)    I., III., IV.        C)    II., III., V.

 

D)    II., IV., V.                               E)    III., IV., V.

 

 

12.   Aşağıdaki parçaların hangisinde yazınsal bir söylem vardır?

A) Her kuşak, kendinden sonraki kuşakta eğitim düzeyinin düşmesinden endişe duyar. Sümer Uygarlığından kalma, insanlık tarihinin en eski metinlerinden biri sayılan 4000 yıllık kısa bir metin, gençlerin önceki kuşağa kıyasla çok cahil olmasından yakınıyor.

 

B) Sağlıklı insanlardaki motor beceriler neredeyse kusursuzdur. Bu yüzden bisiklet sürme, buzda kayma, kayak yapma, ip atlama, otomobil kullanma gibi beceriler bir kez edinildikten sonra bir daha yitirilmez. On yıl ara verdiğimizde bile pek çaba harcamaksızın bunları tekrar kazanabiliriz.

 

C) Bitkiler dünyasında ilginç benzerliklere rastlanabilir. Söz gelimi “ginseng” ve “adamotu” insan şeklini andırır. Bazı kestane filizlerinde gülümseyen yüz görmek olasıdır. Kulak mantarı, gerçekten de kulağa benzeyen bir yapıdadır.

 

D) Eski kültürlere ait halk öyküleri hemen herkesçe bilinen ögeler içerirdi. Örneğin yılın belli bir gününde hangi yıldız kümelerinin yükseleceği, birbirine kavuşan sevgililer düşünülerek anımsanabilirdi. Göğün tanınması, ekim yapmak ve ekin toplamak için gerekli olduğundan, bu tür öykülerin uygulamadaki değeri büyüktü.

 

E) Turna katarları geçiyordu gölün üstünden gölgeleri maviye düşerek. Van Gölü günün her anında bir renk cümbüşüyle yunup arınıyordu. Sanki göl bir anda som turuncuya kesmiş, bir turuncu şimşek gün döngüsünden girmiş gün batısından çıkmış.

 13. I. Sebk-i Hindî

      II. Mahallîleşme Akımı

     III. Süslü Nesir

Aşağıda verilen divan edebiyatı sanatçılarından hangisi yukarıdakilerden biriyle ilişkilendirilemez?

 

A) Nergisî                     

B) Neşati                      

C) Nedim

D) Necati              

E) Enderunlu Vasıf

 

 

 

 

14 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, birlikte verilen nazım biçiminde yazılmış yapıtlarıyla ünlenmemiştir?

 

A)    Fuzuli – Gazel

B)    Nedim – Şarkı

C)    Baki – Mesnevi

D)    Ziya Paşa – Terkibibent

E)    Nefî – Kaside

 

 

 

 

15.. Gerek sosyal gerekse metafizik konularda yazdığı şiirlerindeki ahlakçı ve filozofça tutumuyla Ziya Paşa, divan şiirindeki “hakimane” şiirin son temsilcisi ve halk filozofu unvanını kazanmıştır. Bu tarz şiirlerinden birçok beyti ve dizesi, birer atasözü sağlamlığı ve sevimliliğiyle belleklerde yer etmiştir.

Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden hangisinin Ziya Paşa’ya ait olduğu söylenemez?

A) İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez

Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez

B) Nâ-merd olayım çarha eğer minnet edersem

Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın

C) Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

D) Pek rengine aldanma felek eski felektir

Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir

E) Ne kaldı rûha teselli şarâbdan başka

Boğaz’da üç gecelik mâh-tâbdan başka

 

 

 

16. “Düzenlemeler” anlamına gelen “Tanzimat”, bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı kurumlarıyla Batı’ya yönelişi demektir. Tanzimat Döneminde Batı’yı yakından tanımış, Batı uygarlığının önemini kavramış kimi Türk aydınları, yaşayış, bilim, sanat ve edebiyat yönünden Batı ile bağlantılar kurmuşlardı. 1860 yılında Agâh Efendi ile Şinasi’nin birlikte çıkardıkları —- adlı gazete ile Tanzimat edebiyatı başlamış oldu.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A)    Tercüman-ı Ahval

B)    Ceride-i Havadis

C)    Takvim-i Vakayi

D)    Tercüman-ı Hakikat

E)    Tasvir-i Efkâr

 

 

17.   İlk Türk romancıları, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın belirttiği gibi “romancı muhayyilesiyle doğmuş” yazarlar değildi. Bu türde verdikleri ürünler, ister istemez deneyim eksikliğinin izlerini taşıyordu. Bu yüzden roman kalıbını yeni bir ortama uyarlamanın sıkıntısını da yaşıyorlardı. —- adlı romanı, bunun ilk örneğidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

 

A)    Mehmet Rauf’un Eylül

B)    Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt

C)    Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat

D)    Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Beyle Rakım Efendi

E)    Mehmet Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı

 

 

18. Namık Kemal, (I)Zavallı Çocuk’ta, genç bir kızın kendisinden oldukça yaşlı biriyle görücü yoluyla evlendirilmesine karşı çıkışını; (II)Akif Bey’de, vatan sevgisinin kişisel mutluluktan önce geldiğini; (III)Gülnihal’de, baskıya karşı duyduğu tepkiyi; (IV)Cezmi’de, Kırım Hanı Adil Giray’ın yaşamını; (V)Celalettin Harzemşah’ta İslam birliği düşüncesini anlatır.

Bu parçada Namık Kemal’in numaralanmış yapıtlarından hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

 

A) I.    B) II.               C) III.             D) IV.                E) V.

 

 

19.   Onun için, edebiyat bir araçtır. Halkın kültürel düzeyini yükseltmek için, halkın anlayabileceği bir dille yazdıklarını biçimlendirir. Nitekim romanlarındaki öğreticiliğin özünde böyle bir kaygı vardır. Ayrıca romanlarında özellikle ahlak, toplumsal adalet kavramlarına ağırlık verir.

Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şinasi

B)    Ahmet Mithat Efendi

C)    Abdülhak Hamit Tarhan

D)    Muallim Naci

E)    Recaizade Mahmut Ekrem

2011 Çıkmış  Edebiyat Soruları

1974-1975 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

Not: Aşağıda ilgili senenin lys sınavının edebiyat soruları verilmiştir. Pdf formatında ise lys Türkçe -Edebiyatın tamamı verilmiştir.

20.   Tarih, coğrafya, gezi, dil bilgisi gibi çok değişik konularda yapıtlar veren ve son derece üretken bir yazar olan —- daha çok, denemeleri, musahabeleri, fıkraları, hatıraları ve şarkılarıyla Türk edebiyatında değer ve ün kazanmıştır. Onun bu tarz yapıtları, Türkiye’nin 1890’dan sonraki kırk yıllık sosyal tarihini inceleyecek olanlar için vazgeçilmez kaynaklar arasındadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A)    Ahmet Rasim Kenan

B)    Hulusi Koray

C)    Mithat Cemal Kuntay

D)    Ali Canip Yöntem

E)    Tahsin Nahit

 

21.   —- en önemli özelliklerinden biri de olayların ve insanların dürüst olmayan, kurnaz ve menfaatçi yönlerini arayıp bulmaya oldukça meraklı olması ve bunun sonucunda ister istemez mizaha ve eleştiriye kaymak zorunda kalmasıdır. Neredeyse bütün yazılarında bulunan bu mizah unsuru yüzünden birçok fıkrasını ve hikâyesini birbirinden ayırmak güçleşir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A)    Reşat Nuri Güntekin’in

B)    Ömer Seyfettin’in

C)    Refik Halit Karay’ın

D)    Sait Faik Abasıyanık’ın

E)    Abdülhak Şinasi Hisar’ın

 

 

 

  

 

22.   Kimi incelemecilere göre, Türk romanının doğuş döneminde roman kişilerine örnek oluşturanlar arasında Hacivat ve Karagöz tiplemelerinin olduğu da söylenebilir. Bu iki tip, modern yazarları oldukça etkilemiştir. Karagöz’ün, toplumsal rolleri üstlenen geleneksel kişinin; Hacivat’ın da Tanzimat’tan sonra sınıfını bulamamış alafranga tipin temsilcisi olarak örneksendiği düşünülebilir. —- Meftun, —- Behiç, —- Seniha, —- Bihruz kültürel anlamda bir bakıma Hacivat’ın torunlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez?

 

A)    Kiralık Konak’taki

B)    Şıpsevdi’deki

C)    Araba Sevdası’ndaki

D)    Sözde Kızlar’daki

E)    Küçük Ağa’daki

 

23

19. ve 20. yüzyıl başlarında İstanbul, sahne olduğu hayat biçimleriyle medeniyet değişikliğinin oluşturduğu karmaşayı, çeşitli yönleriyle yansıtır. Ana konu olarak karşımıza çıkan Doğu-Batı ya da eski-yeni çatışması, mekân boyutunda İstanbul yaşamının anlatılmasıyla verilir. Şehrin toplumsal yaşamının kalbinin attığı mesirelerde kadın-erkek karşılaşmalarına olanak sağlayan modern hayat, özel hayatı da etkilemiştir. Modern hayat, Beyoğlu vitrinlerinden, önce göz ve gönüllere sonra da konaklara ya da geleneksel yapıya uygun olan evlere sızmıştır. Bütün bu özellikleriyle İstanbul, Tanzimat romanlarında işlenen ana konuların mekânı olmuştur.

Bu parçada sözü edilenlerle aşağıdaki romanlardan hangisi arasında ilinti kurulamaz?

 

A)    Sinekli Bakkal

B)    Ayaşlı ve Kiracıları

C)    Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

D)    Mai ve Siyah

E)    Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 

 

24. Ahmet Haşim’in şiirleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Şiirlerinde dış dünyaya ait gözlemlerinin, iç dünyasında yarattığı izlenimleri yansıtmıştır.

B) Yaşanılan hayattan uzak, tamamen hayalî bir âleme sığınma isteği, birçok şiirinde görülür.

C) Vezin olarak yalnızca “aruz”u kullanmıştır.

D) Türk şiirini Batılılaştırma konusunda “düşünen”den çok, “uygulayan” kişidir.

E) Şiirlerinde kullandığı tabiat manzaraları genellikle akşam, gurup, şafak, gece, göller ve ormanlar gibi duygulanmaya, hayal kurmaya elverişli olanlardır.

 

 

 

 

 

25. Kaynaklar Ömer Seyfettin’in, (I)Genç Kalemler akımının süslü diline tepki olarak (II)dilde sadeliği öne çıkardığını yazar. (III)Kısa öykü türünün ülkemizde sevilip benimsenmesinde onun büyük katkısı olduğu kuşku götürmez. Yazarın başarısında (IV)seçtiği sözcüklerin ve bunları kullanım alanına koyuşunun önemli rolü vardır. Asıl başarısı,1900’lerin başlarında Osmanlı toplumunun ahlaki ve kültürel yaşamından yansıttığı (V)gerçekçi kesitlerdenkaynaklanmaktadır.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) I.               B) II.             C) III.                D) IV.              E) V.

 

 

 

 

26. Özgün şiir yazacağım diye dili zorlayanlar, sözcükleri bölüp parçalayanlar var şiirlerinde. Anlamsız olan sözcüklerle yeni bir dil yaratabilirler mi? Kimi şiirlerde de çok abartılı imgelerle güçlendirilmiş yoğun bir şiirsellik çığlık çığlığa kendini öne çıkarıyor. Şiir basit, yalın bir anlatımla da etkili olabilir. Kimi zaman düz yazıya yakın bir şiir daha ilginç olabiliyor. Öğreticiliğe, manzumeciliğe kaymadıkça… Böylesi, topluma, ortalama okura daha uygun değil midir? Şiirle herkes buluşabilmeli. Bu toplumda yaşayan her bireyin her gün bir şiir okuma gereksinimi duyabileceği bir aşamaya ulaşmalıyız.

Bu sözleri söyleyen kişinin, edebiyat tarihimizde yer almış aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine yakın olduğu söylenebilir?

 

A)    Yedi Meşaleciler

B)    Maviciler

C)    Garipçiler

D)    II. Yeniciler

E)    Toplumcu Gerçekçiler

 

 

 

27.   Aşağıdakilerin hangisindeki yapıt, birlikte verildiği şaire ait değildir?

A)    Faruk Nafiz Çamlıbel – Gönülden Gönüle

B)    Halit Fahri Ozansoy – Cenk Duyguları

C)    Yusuf Ziya Ortaç – Akından Akına

D)    Orhan Seyfi Orhon – Çobanıl Şiirler

E)    Enis Behiç Koryürek – Güneşin Ölümü

 

28.   1930’la 1945 arasında öz şiir hareketini sürdüren şairler arasında —- sayabiliriz.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 

A)    Necip Fazıl Kısakürek’i

B)    Oktay Rifat Horozcu’yu

C)    Ahmet Muhip Dıranas’ı

D)    Cahit Sıtkı Tarancı’yı

E)    Ahmet Hamdi Tanpınar’ı

 

 

29.   Kurtuluş Savaşı’yla ilgili önemli romanlar arasında (I)Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye, (II)Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban, (III)Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı, (IV)Attila İlhan’ın Kurtlar Sofrası, (V)Tarık

Buğra’nın Siyah Kehribarlar adlı yapıtlarını sayabiliriz.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) I.           B) II.            C) III.             D) IV.              E) V.

 

 

 

30. (I) Köy yaşayışını, köylülerin yaşadığı toplumsal sorunları konu edinir köy romanları. (II) Bu türde ilk örnek Nabizade Nâzım’ın Zehra adlı yapıtıdır. (III) Bunu Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın Küçük Paşa’sı izlemiştir. (IV) Ancak gerçek anlamda köyü anlatan romanların yazılması 1950’lerden sonra başlar. (V) Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam gibi romancılar gerçekçi ve gözlemci bir tutumla ağalık, topraksızlık, kan davası gibi sorunları ele almışlardır. (VI) Bunların yanı sıra Samim Kocagöz’ün Bir Çift Öküz’ü, Kemal Bilbaşar’ın Cemo ile Memo’su, Kemal Tahir’in Kör Duman’ı köy ve köylünün çeşitli sorunlarını anlatan romanlar arasında sayılabilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) I.             B) II.         C) III.             D) IV.               E) V.

 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’e ait tiyatro yapıtlarından biri değildir?

 

A)    Fazilet Eczanesi  

B)    Keşanlı Ali Destanı

C)    Eşeğin Gölgesi 

D)    Toros Canavarı       

E)    Zilli Zarife

 

 

32. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) Necati Cumalı’nın ilk romanı Tütün Zamanı; Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün ile devam eden Ege üçlemesinin ilk halkasıdır.

B) Orhan Kemal, Çukurova yöresinin ve o yöredeki çaresiz insanların sorunlarını Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır gibi romanlarında ele almıştır.

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca, çok kolay ve rahat yazabilen, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu şairidir.

D) Behçet Necatigil’in Bile/Yazdı, Evler ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde, eski ve yeniyle biçim ve tema arasındaki uyum kendisini açıkça gösterir.

E) Şiirlerinin özü itibarıyla millî romantik bir şair olan Cahit Külebi’nin şiir kitapları arasında Adamın Biri’ni, Türk Mavisi’ni, Sıkıntı’yı ve Umut’u sayabiliriz.

 

33. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) Roman ve hikâye alanında ürünler veren Vüs’at O. Bener, ilk hikâye kitabı Dost’ta, küçük kentlerdeki sıradan insanların iç ve dış dünyasını anlatan yapıtlar ortaya koymuştur.

B) Rasim Özdenören, kimi öykülerinde aile içi çatışmalara, çözülme ve dağılmalara yol açan etkenleri, onların dokusuna sindirerek anlatmıştır.

C) Ferit Edgü, Çığlık adlı hikâyesinde iç ses yöntemini kullanarak okurun kafasında birbirini çağrıştıran kimi sorular uyandırmaya çalışmıştır.

D) Hikâyelerinde, yaşadığı dönemin tanıklığını yapmak isteyen Füruzan, 1972’de Parasız Yatılıadlı hikâyesiyle Sait Faik Hikâye Ödülü’nü almıştır.

E) Nezihe Meriç, Bir Deli Ağaç’ta topladığı hikâyelerini aşk ve ölüm teması etrafında geliştirmeyi, arka planda da hayatın güzelliklerini anlatmayı amaçlamıştır.

 

 

 

34. Bir 18. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. Ona göre, gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hâle getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.

Buna göre J. J. Rousseau’nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir?

 

A)    Klasisizm                

B)    Realizm          

C)    Romantizm 

D)    Natüralizm                       

 E)    Empresyonizm

1-D 2-A 3-E 4-C 5-B 6-C 7-D 8-A 9-B 10-C 11-B 12-E 13-D 14-C 15-E 16-A 17-C 18-D 19-B 20-A 21-C 22-E 23-B 24-D 25-A 26-C 27-D 28-B 29-E 30-B 31-D 32-B 33-E 34-C 

bottom of page