google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1974-ÖSYS EDEBİYAT


1. "Yeşile koşan Londra'yı gördükçe hep denizi kovan İstanbul'u düşündüm." cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?


A) Teşbih
B) Teşhis
C) Mürsel Mecaz
D) Tekrir
E) Kinaye

 


Bir merhaleden güneşle derya görünür Bir merhaleden her iki dünya görünür Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür


2. Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A) Rubai
B) Murabba
C) Tuyuğ
D) Şarkı
E) Musammat

 

 


3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Divan nesrinde yoktur?


A) Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması
B) Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi
C) Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem verilmesi
D) Kullanılan cümlelerin çok uzun olması
E) Noktalama işaretlerine yer verilmemesi

 

 


4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Mehmet Akif ile Tevfik Fikret'te ortak değildir?


A) Dini lirizm
B) Milli heyecan ve yurt sevgisi
C) Manzum hikayecilik
D) Sosyal konulara eğilme
E) Aruzu Türkçeye uygulamadaki ustalık

 

 


5. Hikayelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanını anlatan, daha çok bir İstanbul hikayecisi olarak bilinen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?


A) Haldun Taner
B) Sait Faik
C) Necati Cumalı
D) Zeyyat Selimoğlu
E) Halikarnas Balıkçısı

 


6- Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisine Tanzimat romanında rastlanmaz?


A) Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır
B) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirir
C) Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır
D) Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir
E) Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır

 

 


7. "Sen sana ne sanırsan

      Ayruğa da onu san."


diyerek daha XIII. yüzyılda hümanizmanın müjdecisi olan, bu yönünden ötürü de ölümünün 650. yıldönümünde UNESCO tarafından bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi kimdir?

 

A) Mevlana
B) Ahmet Yesevi
C) Hacı Bayram Veli
D) Yunus Emre
E) Sultan Veled

 


8. I.  Bir garip ölmüş diyeler

        Üç günden sonra duyalar

        Soğuk su ile yuyalar

        Şöyle garip bencileyin


  II   Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge

        Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı


Bu iki parça arasındaki ortak yön, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kullanılan vezin
B) Nazım birimi
C) Halk edebiyatı ürünü oluşları
D) İşlenilen tema

E) Anlatım biçimi


9. 1860'tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği
dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden
hangisine uygundur?


A) Tanzimat / Servet-i Fünun / Milli Edebiyat / Fecr-i Ati
/ Cumhuriyet
B) Servet-i Fünun / Tanzimat / Fecr-i Ati / Milli Edebiyat
/ Cumhuriyet
C) Fecr-i Ati / Tanzimat / Servet-i Fünun / Cumhuriyet /
Milli Edebiyat
D) Tanzimat / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun / Milli Edebiyat
/ Cumhuriyet
E) Tanzimat / Servet-i Fünun / Fecr-i Ati / Milli Edebiyat
/ Cumhuriyet

 


Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim...
İnan ki; her ne demişsem görüp de söylemişim


10. Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından
hangisinin temel niteliğini yansıtır?


a) Klasisizm
b) Romantizm
c) Realizm
d) Sembolizm
e) Sürrealizm


 

 

Cevaplar: 1-B,  2-A,  3-C,  4-A, 5-B, 6-E, 7-D, 8-D,  9-E, 10-C

1974-1975 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1974-1975 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

1975-ÖSYS EDEBİYAT


1- Al bir kalpak giymişti, al,
     Al bir ata binmişti, al,
     Zafer ırak mı dedim,
     Aha, diyordu

 

Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden
hangisine en yakındır?


A) Didaktik-lirik
B) Lirik-pastoral
C) Pastoral-didaktik
D) Epik-lirik
E) Epik-pastoral

 

2- Aşağıdakilerden hangisi, "Milli Edebiyat akımı"nı
belirleyen özelliklerden biri değildir?


A) Anlatımda gerçekçilikten kaçınma
B) Hece veznini kullanma
C) Halk edebiyatından yararlanma
D) Memleket hayatını yansıtma
E) Dilde sadeleşmeye gitme

 

 

 

3. Aşağıdaki dizelerden hangisi, sadece Türk destanlarını
kapsamaktadır?


A) Alp Er Tunga - Oğuz - Türeyiş – Şehname
B) Şu - Türeyiş - Gılgamış – Oğuz
C) Türeyiş - Alp Er Tunga - Oğuz – Şu
D) Oğuz - Alp Er Tunga - Ramayana – Şu
E) Şehname - Oğuz - Şu - İlyada

 

 

4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya
Kemal'de ortaktır?

 

A) İstanbul'a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C) Toplum sorunlarını işleme
D) Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma
E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

 

5. Hikayeciliğimizi İstanbul sınırları dışına çıkararak
Anadolu'ya yönelten, yurt gerçeklerini gözlemlere
dayanarak yansıtan, aynı zamanda mizah ve siyasal
yergi alanında da eser veren yazarımız kimdir?

 

A) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Memduh Şevket Esendal
E) Ahmet Rasim

 

 

6. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat
akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Romantizm - Realizm - Klasisizm - Sürrealizm –
Natüralizm
B) Klasisizm - Romantizm - Sürrealizm - Natüralizm –
Realizm
C) Klasisizm - Natüralizm - Romantizm - Realizm –
Sürrealizm
D) Realizm - Klasisizm - Natüralizm - Romantizm –
Sürrealizm
E) Klasisizm - RomantizmRealizm - Natüralizm -
Sürrealizm

Cevaplar: 1- D,  2-A,  3- C,  4-E,  5-B,  6-E

bottom of page