google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi ile ilgili değildir? 

A) Fransız Edebiyatından İlk şiir çevirileri yapılmıştır. 
B) Yusuf Kamil Paşa Fenelon’ dan Telemak ‘ ı 
     çevirmiştir. 
C) Ceride-i Havadis bu dönemde çıkar. 
D) Bu dönem Tanzimat Fermanın ilanı ile başlar. 
E) Şair Evlenmesi bu dönemde yayınlanmıştır. 


 

 

 

 

2. Tanzimat Fermanının Türk Edebiyatına etkisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Aydın ve sanatçıların Batı edebiyatını 
     yönelmeleri artmıştır. 
B) Fransız Edebiyatından roman ve şiir çevirileri yapılmıştır. 
C) İlk resmi gazete olan Takvim-i Vekayi 
    çıkarılmıştır 
D) Batı Edebiyatından gazete ve kitaplar Osmanlıya 
    girmeye başlar. 
E) Tanzimat Edebiyatının oluşumuna zemin 
    hazırlamıştır. 


 

 

Tanzimat Fermanın ilanından sonra Türk Edebiyatında yenilikler görülmeye başlar. Bunlardan biri de tercümelerdir. Bu kapsamda ilk roman çevirisi Fenelon’ 
dan ………………………………. tarafından çevrilen Telemak 
adlı eserdir. 

 

3. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) Sadullah Paşa 
B) Şinasi 
C) Akif Paşa 
D) Yusuf Kamil Paşa 
E) Ahmet Vefik Paşa 


 

 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatının hazırlık döneminde edebiyatımıza girmiştir? 

A) Gezi yazısı 
B) Çeviri roman 
C) Edebi Makale 
D) Özel gazete 
E) Eleştiri 


 

Tanzimat devrinin ilk tiyatro eseri olduğu söylenen ancak yayınlanması geciktiği için bu ünvanı Şair Evlenmesi’ ne kaptıran ve Hikâye-i İbrahim Paşa ve İbrahim-i Gülşenî adlı eser , vakasını Kanuni devrinden alan, dört perdeden ve on bir tablodan oluşan küçük bir dramdır. Kanuni'nin Bağdad Seferi) sırasında Ordu 
Defterdarı İskender Çelebi'yi haksız yere idam ettirdiği ve saltanat hırsına kapıldığı için Kanuni tarafından 1536'da idam edilen Sadrazam İbrahim Paşa ile, aynı devirde Mısır'da büyük ün salmış mutasavvıflardan 
İbrahim Gülşenî'nin ve Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın şahsiyetleri birbirine karıştırılarak, Osmanlı İmparatorluğu için asıl tehlikenin sonuncusundan geleceği söylenmek istenen bu piyeste, tarihî atmosferi tamamlamak için, dil ve üslûbun da XVI. asıra uydurulmasına çalışılmıştır. Piyes tekniği pek basit olduğu için, vakada bazı karışıklıklar da göze çarpmaktadır. 

5. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? 

A) Hayrullah Efendi 
B) Namık Kemal 
C) Sadullah Efendi 
D) Ahmet Mithat 
E) Akif Paşa 


 

 

Sanatçı Fontaine , Racine ve Fenelon’ un şiirlerini çevirmiş ve 1859 Tecüme-i Manzume adıyla yayınlamıştır. Bu eser edebiyatımızdaki ilk çeviri şiirlerdendir. Aynı zamanda Tanzimat Edebiyatında hazırlık dönemi ürünü sayılmaktadır.

6. Yukarıda bahsedilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Namık Kemal 
B) Ahmet Vefik Paşa 
C) İbrahim Şinasi 
D) Ziya Paşa 
E) Ahmet Cevdet Paşa 


 

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat’ın 1. ya da 2. 
dönemine ait bir özellik değildir? 

 

A) İlk makale yazılmıştır. 
B) İlk realist roman yazılmıştır. 
C) İlk şiir çevirileri yapılmıştır. 
D) İlk kısa hikayeler yazılmıştır. 
E) İlk eleştiri yazılmıştır. 


 

 

 

William Churchill tarafından devlet desteği ile çıkarılmış ilk gazetelerden biridir. Bazı iktisatçı yazarlarla İngiliz çıkarlarını örtülü bir şekilde Osmanlı kamuoyuna benimsetmeye çalıştığı söylenmektedir. Nitekim, gazetenin çıkışını takiben yıllarda İngiliz sanayisinin hammadde ihtiyacı Osmanlıdan karşılanacak ve İngiliz mallarının sürümü -Osmanlı sanayiinin iflası pahasına- 
artacaktır. Bu durum hakkında İngilizlerin hayretlere düştükleri, Osmanlı devlet adamlarının bu kadar saf olmalarıyla alay ettiklerinden bahsedilir. 

 

8. Yukarıda bahsedilen gazete aşağıdakilerden 
hangisidir?
 

A) Hürriyet B) Takvim-i Vekayi C) İbret 

 

 D) Ceride-i Havadis E) Sabah 

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A) Osmanlıda modernleşme amacıyla batıyla ilk 
     temaslar askeri alanda olmuştur. 
B) Tanzimat’ın İlanından 21 yıl sonra ilk özel 
     gazetenin çıkarılması Osmanlıda yeniliklerin 
     uygulanmasının zaman aldığını gösterir. 
C) Şinasi’nin La Fontain’den fabl’ları çevirmesi 
     şiirde sosyal faydayı gözettiğinin göstergesidir. 
D) Takvim-i Vekayi Tanzimat’ın ilanından sonra 
     çıkan ilk resmi gazetedir. 
E) Telemak adlı romanın çevirisi edebiyatımızda ilk  çeviri roman olarak kabul edilir. 

 

Bu dönemde Batılı gazete ve kitaplar yavaş yavaş 
ülkemize girmeye başlar. Genç aydınlar 18. yüzyılın büyük Batı yazarlarını asıllarından okuyorlar, fikirlerini aralarında tartışıyorlardı. Bu durum, onların yetişmesine büyük katkı sağladı ve yavaş yavaş bu eserlerin Türkçeye de çevrilmesi fikri doğdu. Batı'dan ilk çeviriler yapıldı. Ethem Pertev Paşa, Hugo'dan; Şinasi, Lamartine ve La 
Fontaine'den; Yusuf Kamil Paşa, Fenelon'dan çeviriler yaptı. Ayrıca tiyatro alanında çalışmalar yapılır. Abdülmecit döneminde, Batıdan gelen tiyatro kumpanyaları temsiller verdi. 

10.Yukarıda bahsedilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Servet-i Fünun 
B) Tanzimata Hazırlık 
C) Tanzimat I. Dönem 
D) Fecr-i Ati 
E) Tanzimat II. Dönem 

 

 


 

Sözlük, düzyazı alanında Mütercim Âsim,

                                                 I 

gezi yazısında Sadık Rıfat Paşa, ; çeviride,

                                  II

Yusuf  Kâmil Paşa; şiirde  Akif Paşa,

           III                                 IV                  romanda Şemsettin Sami hazırlık dönemine

                          V                                                       yani Tanzimat  Edebiyatının oluşumuna büyük

 

katkı sağlayan önemli sanatçılardır. 


11. Yukarıdaki numaralı bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? 

 

A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
E) V 


 

              A                                           B . 

I. İlk resmi gazete                     Ceride-i Havadis 
II. İlk çeviri roman                   Takvim-i Vekayi 
III. İlk yarı resmi gazete           Telemak 
IV. İlk çeviri şiir kitabı              Şair Evlenmesi 
V. İlk modern tiyatro 


 

12.Yukarıdaki A grubunda verilenlerden hangisi B grubundakilerden biriyle eşleştirilemez? 

A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
E) V 


 

13.Aşağıda Tanzimat’a Hazırlık Dönemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır? 

 

A) 1839 yılında Tanzimat Fermanının ilanı ile başlar. 
B) Hazırlık Döneminde ilk roman çevirisi yapılmıştır. 
C) Sadullah Paşa 19.Asır Manzumesi’ nde pozitivizmi övmüştür. 
D) Ceride-i Havadis bu dönemde çıkmış ilk özel gazetedir. 
E) Tercüme Odasının kurulması Batı Edebiyatının 
     tanınmasına katkıda bulunmuştur. 

bottom of page