google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

11- Terci-i Bent

Terkib-i bende bir çok benzeyen ancak ondan vasıta beyitinin değişmemesi ile ayrılan nazım biçimine denilir.

  • Daha çok Allah'ın varlığı, birliği, kâinatın sonsuzluğu gibi konular işlenir.

  • Her bent 4-10 beyitten oluşur.

  • 5-12 bentten oluşur.

  • Gazel gibi kafiyelenir.

  • Vasıta beyiti değişmez.

Örnek:

          Bu kârgâh-ı sun' aceb dershânedir
          Her nakş bir kitâb-ı ledünden nişânedir
        

          Gerdun bir âsiyâb-ı felâket-medârdır
          Gûyâ içinde âdem âvâre dânedir
        

          Mânend-i dîv beççelerin iltikam eder
          Köhne ribât-ı dehr aceb âşiyânedir
       

          Tahkik olunsa nakş-ı temâsil-i kâinât
          Yâ hâb ü yâ hayâl ü yâhud bir fesânedir
         

          Müncer olur umûr-ı cihân bir nihâyete
          Sayfın şitâya meyli, bahârın hazânedir
        

          Kesb-i yakîne âdem için yoktur ihtimâl
          Her i'tikad akla göre gâibânedir
     

          Yâ Rabb, nedir bu keşmekeş-i derd-i ihtiyâc
          İnsanın ihtiyâcı ki, bir lokma nânedir
     

          Yoktur siper bu kubbe-i firûze-fâmda
          Zerrât cümle tîr-i kazâya nişânedir
     

          Asl-ı murâd hükm-i ezel bulmadır vücûd
          Zâhirdeki sevâb u hatâ hep bahânedir
     

          Bir fâilin meâsiridir cümle hâdisât
          Ne iktizâ-yı çarh ü ne hükm-i zamânedir

          Sübhâne men tahayyere fî sun'ihi'l-ukûl
          Sübhâne men bikudretihî ya'cizü'l-fuhûl  (vasıta beyiti)


                             II. Bend  
          Encâm-ı bî-nihâye ile pürdür âsumân
          Nisbet olunsa zerre değildir bu hâkdân
       

          Bin şems-i tâbdâr ü hezâran meh-i münîr
          Yüz bin sevâbit ü nice seyyâre-i iyân

bottom of page